• Dzisiaj jest środa, 28/09/2022

    Dzisiaj są imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Ogólne informacje o programie w zakresie wymiany pieców

W marcu 2017 roku Rada Gminy Bestwina uchwałą nr XXV/193/2017 z dnia 27 marca 2017 r. przyjęła Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 oraz regulamin wdrażania, szczegółowo określający zasady, kryteria i dokumenty dotyczące trwałej wymiany indywidualnych, nieekologicznych palenisk na paliwa stałe (tj. węgiel, miał), posiadające możliwość spalania odpadów, oraz stare kotły gazowe, na nowe proekologiczne źródła ciepła.

Ze względów formalno-prawnych w dniu 29 maja 2017 r. Rada Gminy Bestwina uchyliła ww. uchwałę i przyjęła Program ponownie w formie dwóch odrębnych uchwał. Pierwsza uchwała XXVII/205/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, druga uchwała XXVII/204/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, która weszła w życie z dniem 20 czerwca 2017 r. tj. 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W roku 2018 Uchwałą XXXIX/297/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 maja 2018 r. przyjęto aktualizację Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2014-2020 rozszerzającą ilościowy zakres planowanych inwestycji oraz zmieniając źródła ich finansowania. 

Podobnie w roku 2019 Uchwałą V/32/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 lutego 2019 r. przyjęto aktualizację Programu zmieniającą dane dotyczące planowanych inwestycji w zakresie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, zwiększając pulę do 100 kotłów w roku 2019.

Wymiana nieekologicznych palenisk jest współfinansowana ze środków budżetowych Gminy Bestwina i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 000 zł, niezależnie od przyjętego wariantu wymiany (węgiel-gaz, węgiel-węgiel, gaz-gaz),

Szczegółowe warunki dostępu, kryteria i zasady dofinansowania, jak również niezbędne dokumenty określone zostaną w Ogłoszeniu o naborze oraz Regulaminie.

Ważne informacje dotyczące programu:

  • dotacja nie jest udzielana na zakup kotła w nowych budynkach nieposiadających systemu ogrzewania;
  • prace zrealizowane przed zawarciem umowy nie mogą zostać rozliczone w ramach dotacji;
  • w ramach wizji lokalnej musi zostać stwierdzone posiadanie czynnego paleniska/palenisk na paliwa stałe lub starego pieca gazowego;
  • inwestycje można prowadzić dopiero po zawarciu umowy z gminą (złożenie deklaracji udziału w Programie nie oznacza zawarcia umowy).

Informacje oraz dostęp do dokumentów i regulaminu Programu można uzyskać odwiedzając stronę internetową Urzędu Gminy Bestwina - zakładka "POE - niska emisja", osobiście w pokoju nr 7, telefonicznie pod numerem 32 215 77 07 lub mailowo pod adresem poe@bestwina.pl.

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera