• Dzisiaj jest środa, 19/01/2022

  Dzisiaj są imieniny: Henryka, Mariusza, Marty

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Zgodnie z  art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2020 r. poz. 910 ), pracodawcom,  którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają warunki:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika określa art.  122 ust. 2, 3, 5 ww. ustawy  - Prawo Oświatowe wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Bestwina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Bestwina pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Bestwina, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzające posiadane przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
 • W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy – zaświadczenie potwierdzające stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej nauki zawodu z pracodawcą,
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopia dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu,
 • Kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę ( w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki)
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Wszystkie zaświadczenia de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • Inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910);
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018r., poz.1267 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018r., poz. 2010 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r.  nr 244 poz.1626 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017r. poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019r., poz. 391);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r. poz. 362 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., nr 53 poz. 312 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pliki do pobrania

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera