• Dzisiaj jest wtorek, 23/07/2024

  Dzisiaj są imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Gmina Bestwina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bestwina.pl/

Dane teleadresowe jednostki

Adres: 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111
Adres do korespondencji: 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111
Telefon: +48 32 215 77 00
Fax: +48 32 215 77 12 E-mail: info@bestwina.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2018r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.01.2018r.

Strona internetowa Urząd Gmina Bestwina jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Urzędu Gmina Bestwina

Strona Urzędu Gmina Bestwina posiada między innymi następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (żółte, białe i czerwone litery, czarne tło),

 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,

 • skiplinki do: nawigacji strony, treści strony, stopki strony, deklaracji dostępności strony,

 • mapa strony,

 • focus kontrastowy wokół elementów nawigacyjnych.

Ze względu na wykorzystane rozwiązanie tj. budowanie serwisu w oparciu o metodę Responsive Web Design, serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny Urzędu Gmina Bestwina.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kiedroń, e-mail: bip@bestwina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 032 2157705. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gmina Bestwina 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111

 • Budynek Urzędu Gminy jest zlokalizowany w budynku piętrowym - posiada schody,

 • Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych (brak windy i podjazdów) w związku z zabytkowym charakterem budunku.

 • Zainstalowano dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Po zawiadomieniu pracownika sekretariatu o wizycie petenta z niepełnosprawnością ruchową – pracownik merytoryczny schodzi do petenta.

 • Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona.

 • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi i pionowymi.

 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego, pętli indukcyjnej, toalet dla osób niepełnosprawnych.

 • Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się w Urzędzie:

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera