• Dzisiaj jest środa, 19/06/2024

  Dzisiaj są imieniny: Gerwazego, Protazego

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Gmina Bestwina zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Z bezpłatnego dowozu mogą korzystać:

1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)  dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)  24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

Organizacja dowozu przez gminę:

Organizację dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2023 Wójta Gminy Bestwina z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zasad zwrotu kosztów przewozu organizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

oraz

Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Bestwina z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Bestwina z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie regulaminu dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zasad zwrotu kosztów przewozu organizowanego przez rodziców/ opiekunów prawnych

Wymagane dokumenty:

Dowóz zorganizowany:

Załączniki do wniosku:

 • do wglądu - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka;
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka potwierdzające przyjęcie/uczęszczanie dziecka/ucznia do placówki.

Dowóz indywidualny:

Załączniki do wniosku:

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Dowóz zorganizowany:
  wniosek na kolejny rok szkolny należy składać do końca lipca
 • Dowóz indywidualny:
  wniosek na kolejny rok szkolny należy złożyć do dnia 14 sierpnia każdego roku

Podstawa prawna:

art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. i art. 39a 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

- zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Bestwina z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zasad zwrotu kosztów przewozu organizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych

- zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Bestwina z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Bestwina z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie regulaminu dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zasad zwrotu kosztów przewozu organizowanego przez rodziców/ opiekunów prawnych

- uchwała nr LIII/374/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu kosztów jednorazowego przewozu, o którym mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera