• Dzisiaj jest wtorek, 03/10/2023

    Dzisiaj są imieniny: Teresy, Heliodora, Jana

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Nabór na wymianę pieców - edycja 2020

OGŁOSZENIE

o naborze deklaracji uczestnictwa w Programie Ograniczenia Emisji (POE) w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 edycja 2019

UWAGA: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym kraju i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, przedmiotowy nabór deklaracji będzie realizowany wyłącznie drogą korespondencyjną. Szczegółowych informacji dotyczących naboru i zasad funkcjonowania Programu udzielają telefonicznie pracownicy Urzędu Gminy pod numerami 668193438, 322157706 i 322157707. W związku z powyższą zmianą składający deklarację nie ma obowiązku przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości zgodnie z §4 ust. 3a Regulaminu.

Z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane, ale działanie to ma na celu jedynie zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i życia zarówno mieszkańców jak i pracowników Urzędu przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Gmina Bestwina na podstawie §4 Regulaminu udzielania dotacji na dofinasowania wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bestwina (Uchwała nr XVII/112/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020)

ogłasza rozpoczęcie naboru uzupełniającego deklaracji uczestnictwa w Programie – edycja 2020.

Termin naboru określa się na:

23 marzec 2020 r. – 8 kwiecień 2020 r.

Przedmiotowy nabór stanowi NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na rok 2020, co oznacza, że pierwszeństwo w przyznaniu dotacji przysługuje Wnioskodawcom, którzy złożyli deklaracje udziału w Programie w latach 2017-2019, a nie uzyskali dotychczas dofinansowania.

Deklaracje należy przesyłać w podanym wyżej terminie na adres Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego) lub elektronicznie (skan) na adres e-mail: poe@bestwina.pl (decyduje data wpływu).

Regulamin dotacji oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Bestwina poniżej lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (pokój nr 7).

W naborze należy złożyć następujące dokumenty:

1. Deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą współwłaścicieli (załącznik nr 1 i 1a do Regulaminu).

2. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer elektronicznej księgi wieczystej); dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji (w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).

3. Oświadczenia wnioskodawcy (załącznik nr 2 do Regulaminu).

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Złożenie deklaracji po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu będzie skutkowało jej odrzuceniem.

Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Deklaracja spełniające warunki formalne będą rozpatrywane według kryteriów określonych w §4 ust. 4 Regulaminu i utworzą Listę Rankingową.

Umowy będą podpisywane po pozytywnej weryfikacji w czasie wizji w budynku/lokalu Wnioskodawcy, do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na rok 2020.

Inwestycje w ramach naboru muszą zostać wykonane w bieżącym roku, ale nie wcześniej niż po podpisaniu indywidualnej umowy dotacji.

Szczegółowe warunki udziału w Programie zostały określone w Regulaminie, a złożenie Deklaracji udziału w Programie stanowi potwierdzenie zapoznania się z jego zapisami i ich akceptacją.

Załączniki

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do realizacji POE w roku 2020

- Lista wybranych deklaracji  dokument PDF

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera