• Dzisiaj jest środa, 28/09/2022

    Dzisiaj są imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Nabór na wymianę pieców - edycja 2019

OGŁOSZENIE

o naborze deklaracji uczestnictwa w Programie Ograniczenia Emisji (POE) w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 edycja 2019

Gmina Bestwina na podstawie §4 Regulaminu udzielania dotacji na dofinasowania wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bestwina (Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020)

– ogłasza z dniem 8 marca 2019 r. rozpoczęcie naboru uzupełniającego deklaracji uczestnictwa w Programie – edycja 2019.

Termin naboru określa się na:

25 marzec 2019 r. – 8 kwiecień 2019 r.

Przedmiotowy nabór stanowi NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na rok 2019, co oznacza, że pierwszeństwo w przyznaniu dotacji przysługuje Wnioskodawcom, którzy złożyli deklaracje udziału w Programie w roku 2017 i 2018, a nie uzyskali dotychczas dofinansowania.

Deklaracje należy składać w podanym wyżej terminie, w godzinach pracy Urzędu Gminy poprzez osobiste dostarczenie deklaracji do Urzędu Gminy Bestwina (Bestwina, ul. Krakowska 111) pokój nr 11 (sala posiedzeń) lub pokój nr 7.

Regulamin dotacji oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Bestwina poniżej lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (pokój nr 7).

W naborze należy złożyć następujące dokumenty:

1. Deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą współwłaścicieli (załącznik nr 1 i 1a do Regulaminu).

2. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer elektronicznej księgi wieczystej); dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji (w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).

3. Oświadczenia wnioskodawcy (załącznik nr 2 do Regulaminu).

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Złożenie deklaracji po terminie naboru lub dostarczenie jej w formie innej niż wskazana w niniejszym ogłoszeniu będzie powodowało jej odrzucenie.

Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Deklaracja spełniające warunki formalne będą rozpatrywane według kryteriów określonych w §4 ust. 4 Regulaminu i utworzą Listę Rankingową.

Umowy będą podpisywane po pozytywnej weryfikacji w czasie wizji w budynku/lokalu Wnioskodawcy, do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na rok 2019.

Inwestycje w ramach naboru muszą zostać wykonane w bieżącym roku, ale nie wcześniej niż po podpisaniu indywidualnej umowy dotacji.

Szczegółowe warunki udziału w Programie zostały określone w Regulaminie, a złożenie Deklaracji udziału w Programie stanowi potwierdzenie zapoznania się z jego zapisami i ich akceptacją.

Załączniki

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do realizacji POE w roku 2019

- Lista wybranych deklaracji  dokument PDF

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera