• Dzisiaj jest środa, 28/09/2022

    Dzisiaj są imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Nabór na wymianę pieców - edycja 2018

OGŁOSZENIE

o naborze deklaracji uczestnictwa w Programie Ograniczenia Emisji (POE) w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 edycja 2018

Gmina Bestwina na podstawie §4 Regulaminu udzielania dotacji na dofinasowania wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bestwina (Uchwała nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020)

– ogłasza z dniem 19 lutego 2018 r. rozpoczęcie naboru uzupełniającego deklaracji uczestnictwa w Programie – edycja 2018.

Termin naboru określa się na:

26 luty 2018 r. – 12 marzec 2018 r.

Przedmiotowy nabór stanowi NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na rok 2018, co oznacza, że pierwszeństwo w przyznaniu dotacji przysługuje Wnioskodawcom, którzy złożyli deklaracje udziału w Programie w roku 2017, a nie uzyskali dotychczas dofinansowania.

Deklaracje należy składać w podanym wyżej terminie, w godzinach pracy Urzędu Gminy poprzez osobiste dostarczenie deklaracji do Urzędu Gminy Bestwina (Bestwina, ul. Krakowska 111) pokój nr 7.

Regulamin dotacji oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Bestwina (www.bestwina.pl) w zakładce „POE – niska emisja” lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (pokój nr 7).

W naborze należy złożyć następujące dokumenty:

1. Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 1 do Regulaminu).

2. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer elektronicznej księgi wieczystej); zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji w przypadku współwłasności; dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji (w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).

3. Oświadczenia wnioskodawcy (załącznik nr 2 do Regulaminu).

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Wpłynięcie deklaracji po terminie będzie powodowało jej odrzucenie.

Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Deklaracja spełniające warunki formalne będą rozpatrywane według kryteriów określonych w §4 ust. 4 Regulaminu i utworzą Listę Rankingową.

Umowy będą podpisywane po pozytywnej weryfikacji w czasie wizji w budynku/lokalu Wnioskodawcy, do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na rok 2018.

Inwestycje w ramach naboru muszą zostać wykonane w bieżącym roku, ale nie wcześniej niż po podpisaniu indywidualnej umowy dotacji.

Szczegółowe warunki udziału w Programie zostały określone w Regulaminie, a złożenie Deklaracji udziału w Programie stanowi potwierdzenie zapoznania się z jego zapisami i ich akceptacją.

Załączniki

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do realizacji POE w roku 2018

- Lista wybranych deklaracji -   dokument PDF

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera