• Dzisiaj jest wtorek, 26/10/2021

  Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Krok 2

KROK II - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1. Sporządzenie projektu planu z jednoczesnym rozpatrzeniem złożonych wniosków do planu.
  Projekt planu przygotowywany jest przez uprawnionego Wykonawcę działającego na zlecenie Wójta Gminy Bestwina.

 2. Wystąpienie o zgodę do właściwego ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
  Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Natomiast gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a pozostałych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody marszałka województwa. (Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

 3. Wystąpienie o opinie i uzgodnienia do instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania.
  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się przy udziale organów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, w tym organów administracji specjalnej. (Źródło: PlanZagospU red. Niewiadomski 2016, wyd. 9)

!!! Konieczne jest uzyskanie pozytywnych uzgodnień i zgód, aby można było przejść do kroku III !!!

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera