• Dzisiaj jest wtorek, 06/06/2023

    Dzisiaj są imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumila

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
20 / 03 / 2023

Sesja LV/2023 - 27.03.2023

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Bestwina,
która odbędzie się dnia 27 marca 2023 roku o godz. 15:30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;
3) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie za 2022 rok;
4) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024;
5) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Bestwina;
6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku;
7) Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku;
8) Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bestwina, położoną w Bestwinie przy ul. Krakowskiej;
9) Uchwała w sprawie przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina w zakresie utrzymania zieleni niskiej;
10) Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Bestwina w 2023 roku;
11) Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina w roku 2023;
12) Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina;
13) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;
14) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 stycznia 2023r.

5. Informacje bieżące.
6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik

 

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera