• Dzisiaj jest wtorek, 18/12/2018

  Dzisiaj są imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

20 / 02 / 2018

XXXV Sesja Rady Gminy: Plan pracy Rady przyjęty

XXXV Sesja Rady Gminy: Plan pracy Rady przyjęty

            Rada Gminy jako organ stanowiący i kontrolny jednostki samorządu terytorialnego spotyka się nie tylko podczas sesji. Pełni rozliczne, określone prawem zadania, poczynając od pracy w ramach komisji, skończywszy na przygotowaniu i uchwaleniu budżetu. Corocznie Rada opracowuje ramowy plan swoich działań. Na sesji w dniu 19 lutego plan ten został przedstawiony i zatwierdzony w drodze uchwały. Radni będą zajmować się m.in. analizowaniem i przyjmowaniem projektów uchwał, przeglądem dróg gminnych i powiatowych, zanalizują funkcjonowanie komunikacji publicznej, a także postęp budowy chodników. Ocenią gospodarowanie mieniem komunalnym, odbędą sesje objazdowe w terenie. Dokładnie przyjrzą się Wieloletniemu Programowi Rozwoju Gminy Bestwina, zwłaszcza pod kątem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Jak zawsze zostanie przeprowadzona analiza i ocena wykonania budżetu. Podobne plany przygotowała także każda z komisji stałych.

Sprawozdanie wójta Artura Beniowskiego dotyczyło okresu międzysesyjnego. Przełom stycznia i lutego jest czasem zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych, stowarzyszeniach, klubach i innych organizacjach. Wójt i pracownicy Urzędu w miarę możliwości uczestniczą w tych spotkaniach, zabierając głos na ważne społecznie tematy. Poza tym wójt poinformował o bieżących działaniach: Odbył się przetarg na wykonanie ul. Podlesie, Borowej i Podpolec, rozstrzygnięto także przetarg na remonty cząstkowe dróg, ogłoszono przetarg na projekt kanalizacji południowej części Bestwiny i Janowic. Rozpoczęła się budowa ronda przy Piekarni, przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Janowicach. Trwa projekt dokumentacyjny na budowę sali gimnastycznej w Janowicach. Została wybrana firma zajmująca się wywozem śmieci (konsorcjum Operatus – Rezbud). W trakcie realizacji są projekty chodników przy ul. Witosa, Janowickiej i Dankowickiej. Gmina rusza ponadto z drugim etapem naboru wniosków na „niską emisję”, czyli wymianę pieców.

Większość przyjętych uchwał miała charakter „techniczny”, ale najwięcej pytań może wzbudzić kwestia tzw. „funduszu sołeckiego”. Rada ponownie, przy jednym głosie wstrzymującym, zdecydowała o niewyodrębnianiu tego funduszu, tego samego zdania jest także wójt. W obecnym stanie prawnym i przy aktualnie realizowanych inwestycjach służących całej gminie, prowadzonych przecież na wniosek mieszkańców, wyodrębnianie tego typu funduszu nie jest korzystne – argumentują samorządowcy.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
 2. Zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018.
 3. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1 000 000,00 zł.
 4. Zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 5. Zmiany Uchwały nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na dofinansowanie kosztów opieki technicznej dla modułów wdrożonych w ramach Projektu pn.: Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.
 7. Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia 11 marca 2015r. w Bielsku - Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 8. Uchylenia Uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości.
 9. Przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina.
 10. Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 11. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 12. Zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2018 rok.
 13. Zmiany Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji o podmiocie i przedmiocie opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆ