Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : I Etap modernizacji części Przedszkola w Kaniowie
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest: I etap modernizacji części Przedszkola w Kaniowie przy ul. Batalionów  Chłopskich 17a
 2. Zakres prac:

  - Wymiana stolarki
  - Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
  - Wymiana wewnętrznych instalacji : wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej
  - Modernizacja przyłącza gazowego
  - Modernizacja kotłowni gazowej
  - Wymiana instalacji co
  - Wymiana posadzek
  - Wymiana pokrycia dachowego
  - Termorenowacja budynku wraz z kolorystyką
  - Mała architektura, ogrodzenie itp.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

  - główny przedmiot:             45262800-9  Prace dotyczące rozbudowy budynków
  - dodatkowe przedmioty:     45310000-3  Prace dotyczące wykonywania instalacji
                                             45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne
 4. Zamówienie należy wykonać według projektu technicznego , przedmiaru robót , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących odpowiednio załączniki  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz  zgodnie z obowiązującymi  normami  i przepisami  budowlanymi.

  UWAGA:

  W harmonogramie robót do wykonania w roku 2006 należy ująć następujące roboty:
  - Wymiana okien  PCV,
  - Okna aluminiowe,
  - Parapety,
  - Roboty dociepleniowe ścian i dachu,
  - Roboty budowlane w 50%,
  - Roboty rozbiórkowe,
  - Roboty przygotowawcze,
  - Roboty instalacyjne co,
  - Roboty instalacji gazowej wraz  z kotłownią,
  - Roboty elektryczne w 50%
  - Dostawa urządzeń placu zabaw

  Wymienione roboty stanowią około 50% zakresu robót.
 5. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Kaniów, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.
Termin składania ofert:2006-09-08 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-09-08 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:wrzesień 2006 r. - czerwiec 2007r.
Wadium: 10 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Warunki uczestnictwa :

 1. O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
  - wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców).
  - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty: formularz ofertowo - cenowy, kosztorys, harmonogram, oświadczenie w trybie art. 22 ustawy, wykaz zrealizowanych prac, uprawnienia kierownika budowy, wykaz pracowników. Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.
  - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
  - wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

  Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

  - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
  - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"; w miejscu np." nazwa i adres Wykonawcy" należy
    wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
Specyfikacja + załączniki - samorozpakowujące archiwum rozmiar pliku 51[MB]

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :
I etap modernizacji części przedszkola w Kaniowie

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/24/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Remontowo - Budowlany
"JURCZAK - PSZCZÓŁKA" Sp. Jawna
ul. Bukowska 1
43 - 353 Porąbka

Cena oferty:

cena bez VAT : 782 804,36 zł
słownie : siedem osiem dwa osiem zero cztery i 36/100

z VAT : 955 021,32 zł
słownie : dziewięć pięć pięć zero dwa jeden i 32/100

Termin wykonania zamówienia : czerwiec 2007

Gwarancja :
elementy konstrukcyjne : 60 miesięcy
elementy pozostałe        : 36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl