Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

ZAKRES A - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GMINIE BESTWINA
PRZEDMIOT GŁÓWNY 45252000-8

ZAKRES B - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PBK5
PRZEDMIOT GŁÓWNY 45232152-2

ZAKRES C - SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE
PRZEDMIOT GŁÓWNY 45231300-8

PRZEDMIOT DODATKOWY DLA ZAKRESÓW A,B,C
45110000-1, 45111200-0, 45262310-7, 45262300-4, 45223810-7, 45420000-7, 45261100-5, 45223100-7, 45223210-1, 45262400-5, 45262500-6, 45260000-7, 45324000-4, 45262320-0, 45430000-0, 45421140-7, 45421160-3, 45442100-8, 45320000-6, 45300000-0, 45252100-9, 45233124-4, 45310000-3, 45315300-1, 45316000-5, 45316200-7, 45315600-4, 45314300-4, 45112700-2, 45231300-8, 45111200-0, 45100000-8, 45112210-0, 45110000-1.

Zakres prac :

Do pobrania w formacie MS Word :
 Zakres prac - rozmiar pliku 82[kB]

Zamówienie należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentacje projektową stanowiące odpowiednie załączniki do SIWZ.

 

Termin składania ofert:2006-08-18 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-08-18 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31.12.2008r
Wadium: 250 000
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 2750 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 195[kB]
 Załączniki do specyfikacji
 Przedmiary - rozmiar pliku 9.6[MB]

Uwaga - Zgodnie z art.42 ust.2 PZP zamawiający przekaże SIWZ w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :
"Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina"

Rozstrzygnięcie przetargu:

Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku ( Dz.U.z 2004 roku nr 19 poz.177
z późniejszymi zmianami
Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie:" Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Bestwina"

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający Uchwałą Rady Gminy Bestwina nr XXXI/222/2005
z dnia 28 grudnia 2005 roku zatwierdził Plan Budżetu na 2006 rok.
Jednym z załączników do niniejszej uchwały jest załącznik nr 9 gdzie
określone zostały wydatki majątkowe wg. Zadań inwestycyjnych na 2006 rok,
który to plan został opracowany i zatwierdzony uchwałą Rady Gminy
nr XVII/132/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
i obejmuje lata 2004-2006.W tymże załączniku jednym z zadań jest
"Budowa oczyszczalni ścieków i kolektory".
Wartość tego zadania na podstawie opracowanej koncepcji
określona została wstępnie na kwotę 14 200 000,00zł
( słownie : czternaściemilionówdwieścietysięcyzłotych),
przy czym dodać należy,że wielkość oczyszczalni określona
została na 1400m3 dobowego zapotrzebowania.
Na podstawie art. 33 ust.1 i art.35 ust1 i 2 cytowanej w tytule ustawy,
Zamawiający dokonał wyceny planowanego zadania
uwzględniając zaistniałe zmiany polegające na
zmniejszeniu pojemności oczyszczalni do 700m3.
Aktualizacja została dokonana przed wszczęciem postępowania
tj. w maju 2006 roku, a wartość określona na kwotę : 9 792 404,39zł.
W dniu 18.08.2006 roku o godz. 9.15 Zamawiający przystąpił
zgodnie z art.86 cytowanej ustawy do otwarcia ofert
i podania informacji do wiadomości.
Stosowanie do art. 86 ust .3 cytowanej ustawy
bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę
jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zadania
tj. kwotę 9 792 404,39zł
( słownie : dziewięćmilionówsiedemsetdziewięćdziesiątdwatysiące
czterystaczteryzłote39/100 ).
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj.18.08.2006 godz. 9.00
została złożona jedna oferta Firmy:
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. ul. Józefa Wolnego 4 , 40-857 Katowice.
Zamawiający dokonał otwarcia oferty i odczytania informacji
zgodnie z art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych
( Dz.U.z 2004r nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami ).
Cena podana przez oferenta opiewała na kwotę 13 061 391,75zł
( terzynaściemilionówsześćdziesiątjedentysięcy
trzystadziewięćdziesiątjedenzłotych75/100)Netto.
Przewyższała zatem znacznie kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć
na sfinansowanie inwestycji.
W związku z powyższym unieważnienie postępowania
na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych
( Dz.U.z 2004 roku nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami )
w związku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku
O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( Dz.U.z 2006 roku nr 79 poz.551 )
stało się konieczne i uzasadnione.

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl