Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony "Budowa drogi - Kaniów ul. Ks. Wieczorka"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi -Kaniów ul.Ks.Wieczorka

2. CPV: 45.23.31.42-6

3. Zakres prac:

- Roboty pomiarowe
- Roboty ziemne
- Wykonanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - gr.warstwy -15cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego-po zagęszczeniu - grubość 10cm,
- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. po zagęszczeniu 20cm,
- Budowa studni chłonnych z kregów o śr. 1,0m 

4. Zamówienie należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz
przedmiar robót stanowiące odpowiednio załącznik A oraz załącznik B do niniejszej SIWZ.

5. Miejsce wykonywania robót budowlanych: sołectwo Kaniów, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.

Termin składania ofert:2006-06-26 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2006-06-26 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin realizacji:12 tygodni od daty podpisania umowy
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 18 fax. (32) 215 77 12 - Bożena Stankiewicz

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 98[kB]

Uwaga - Zgodnie z art.42 ust.2 PZP zamawiający przekaże SIWZ w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Adam Roj
ul. Sportowa 33
43 - 512 Bestwinka
NIP: 652-101-29-77

Cena wybranej oferty: 98 408,79 zł
słownie :  dziewięć osiem cztery zero osiem i 79/100 

w tym VAT: 6 437,96 zł
słownie :  sześć cztery trzy siedem i 96/100

Termin wykonania zamówienia:
12 tygodni od dnia podpisania umowy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl