Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony:"Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ukształtowanie bryły dwóch sąsiadujących ze sobą składowisk odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne
w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

2. Zakres prac:
a. ukształtowanie bryły składowiska odpadów i terenu sąsiadującego ze składowiskiem,
b. utrzymanie czystości dróg dojazdowych (droga gruntowa oraz technologiczna z płyt betonowych),
c. budowa trzech studni odgazowujących,
d.  obsługa geodezyjna.

3. Ukształtowanie bryły składowiska odpadów i terenu sąsiadującego ze składowiskiem:
a. prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych związanych z kształtowaniem omawianego terenu składowiska,
b. dowóz odpadów powęglowych samochodami samowyładowawczymi na teren składowiska i teren
z nim sąsiadujący,
c. formowanie bryły składowiska i terenu przyległego odzyskiwanymi odpadami powęglowymi warstwami 0,2m przy użyciu spycharki gąsienicowej 100 KM,
d. sukcesywne zagęszczanie formowanych warstw przy użyciu wala samojezdnego, wibracyjnego o sile wymuszającej 200 KN do uzyskania stopnia zagęszczenia ID:0,67 - 0,80.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.24.35.10 - 0  

5. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej (załącznik A) oraz przedmiarze robót (załącznik B) stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert:2006-06-19 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2006-06-19 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 29 grudnia 2006
Wadium: 18 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. Spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 60 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

UWAGA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium na dzień 3 lipca 2006r.

Rozdział IX pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wójt Gminy  Bestwina ul. Krakowska  43-512 Bestwina (pok. nr 2),nie później niż w terminie do 3 lipca  2006 do godz. 09:00

Rozdział IX pkt. 9 otrzymuje nowe brzmienie:
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie dnia 3 lipca  2006r. o godz. 09:15

Rozdział XII pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie:
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 3 lipca  2006r., do godz. 9:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.


Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/10/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Firma "FRANCUZ" 
ul. Nad Białką 12 
43 - 503 Czechowice-Dziedzice
 

Cena oferty:

cena bez VAT : 450 637,25 zł
słownie : cztery pięć zero sześć trzy siedem i 25/100

z VAT : 549 777,45 zł
słownie : pięć cztery dziewięć siedem siedem siedem i 45/100

Termin wykonania zamówienia : 29.12.2006r
Gwarancja : 12 miesięcy


24.07.2006 r.
Niniejszym zawiadamiamy, że na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) w dniu 24 lipca 2006 r. został wniesiony protest dot. postępowania przetargowego pn. "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina", w związku z czym na podstawie art. 183 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy zamawiający przystępuje do powtórzenia czynności badania ofert.

27.07.2006 r.
Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) informujemy o odrzuceniu dwóch ofert przetargowych w postępowaniu na zadanie: "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina".

27.07.2006 r.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia stycznia 2004 roku-Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina".

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl