Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickej w Kaniowie (gmina Bestwina) - ETAP II (kolektory E,F,G)"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickej w Kaniowie (gmina Bestwina) - ETAP II (kolektory E,F,G).

2.Zakres prac:
Sieć kanaliazacyjna o łącznej długości 2 915 mb,
fi315 kanały grawitacyjne - 588 mb,
fi200 kanały grawitacyjne - 1 262,5 mb,
fi160 kanały grawitacyjne - 352 mb,
fi160 przykanaliki - 420 mb
fi90 kanały tłoczne - 292,5 mb
przepompownia ścieków - 1 szt.

3.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.24.00 - 6

4.Zamawiający nie dopuszcza powierzenia żadnej części zamówienia podwykonawcom

5.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej (załącznik A), specyfikacji technicznej (załącznik B) oraz przedmiarze robót (załącznik C).

6.Uwaga: Dokumentacja techniczna załączona do SIWZ dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej przy
ul. Dankowickiej w Kaniowie. W roku 2005 wykonano pierwszą część całości zadania - tzw. ETAP I: obejmujący kolektory A,B,C,D,  pompownię P1 oraz kolektor tłoczny. Niniejszy przetarg dotyczy realizacji ETAPU II, na który składa się budowa kolektorów E,F,G, pompowni P2 oraz kolektora tłocznego
z pompowni P2. Podział na etapy zaznaczono na planie zagospodarowania terenu - rysunek nr 2 dokumentacji projektowej.

7.Zamawiający dopuszczaj możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego jedynie w sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert:2006-04-28 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2006-04-28 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:7 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: 33 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (co najmniej 2 zadania zrealizowane jako główny wykonawca o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat)
Jako "zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej" rozumie się:
a. budowa kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1 000 000 zł netto,
b. długość kanalizacji co najmniej 2600mb kolektora grawitacyjnego i co najmniej 290mb kolektora tłocznego,
c. co najmniej jedna przepompownia ścieków.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (posiadanie środków finansowych na kwotę stanowiącą co najmniej wartość brutto kosztorysu ofertowego, posiadanie średnio rocznego obrotu w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie wykonawstwa robót w wysokości co najmniej 3 500 000 zł ., ubezpieczenie na kwotę co najmniej 1 000 000 zł )
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. Spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 300 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/04/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Załad Robót Inżynieryjno - Budowlanych "ZRIB"
Zygmunt Seweryn
ul. Szkolna 6
34-312 Międzybrodzie Bialskie 

Cena oferty:

cena bez VAT : 758 907,80zł
słownie : siedem pięć osiem dziewięć zero siedem i 80/100

z VAT : 812 031,35 zł
słownie : osiem jeden dwa zero trzy jeden i 35/100

Termin wykonania zamówienia : 19.01.2007r
Gwarancja : 36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl