Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej na terenie gminy Bestwina w roku 2006"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej  na terenie Gminy Bestwina w roku 2006 na następujących liniach:
a.  Czechowice-Dz. - Kaniów - Janowice - Kaniów - Czechowice- Dz.

b. Czechowice-Dz. - Bestwina - Dankowice - Bestwina - Czechowice-Dz.

2. CPV(Wspólny Słownik Zamówień): 60.11.22.00 - 8.

3. Godziny odjazdów i przyjazdów oraz częstotliwość kursów będą odbywać się według załączonego rozkładu jazdy - zał. nr 5. W niedziele i święta przewozy nie będą wykonywane.

4. Dokładne ustalenie rozkładu jazdy (odjazdy i przyjazdy z dokładnością do jednej minuty) zostaną doprecyzowane w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą.

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:2006-02-17 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2006-02-17 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:od 1 marca 2006 do 31 grudnia 2006
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt: (32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/02/06, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"MAR - BUS" Handel i Usługi
Marek Ogrodzki
43 - 502 Czechowice - Dziedzice
ul. Karolinki 1

Cena oferty (łączna cena miesięcznej dopłaty do obu linii):

cena bez VAT:  2 500,00 zł
słownie:   dwa tysiące pięćset złotych i 00/100

cena z VAT:  2 675,00
słownie:    dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100

Termin wykonania zamówienia: 01.03.2006 - 31.12.2006

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl