Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę: "Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006

2. W zakres usługi wchodzi:

a. koszenie trawników,
b. pielęgnacja trawników dywanowych,
c. grabienie liści i zanieczyszczeń (wraz z wywozem na składowisko odpadów),
d. koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,
e. utrzymanie krzewów - żywopłotów.

3. Uwagi dodatkowe:

Gmina Bestwina posiada na swoim obszarze tereny zielone stanowiące jej mienie i są to tzw. "działki zielone", wysepki, park. Część z tych obszarów leży na terenie płaskim a część stanowią skarpy i wzniesienia. Dlatego też część robót winna być wykonywana mechanicznie a część ręcznie. Szczegółowe zestawienie powierzchni oraz krotności zawarte jest w załączniku A do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert:2005-01-28 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-01-28 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 30 listopada 2006
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Budownictwa Inżynieryjno - Komunalnego S.C.
Helena Buchacz, Gabriel Grygierczyk
ul. Plebańska 21
43  - 512 Bestwina

Cena oferty:

a. Wygrabienie liści i zanieczyszczeń (wg załącznika A, pkt I) - krotność 2 razy w roku
cena bez VAT: 8 250,00 zł
słownie:   osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100
cena z VAT: 8 497,50 zł
słownie:  osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100

b. Ręczne koszenie trawy (wg załącznika A, pkt II) - krotność 6 razy w roku:
cena bez VAT: 57 000,00 zł
słownie:   pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100
cena z VAT: 58 710,00 zł
słownie:  pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych i 00/100

c. Mechaniczne koszenie trawy (wg załącznika A, pkt III) - krotność 6 razy w roku:
cena bez VAT: 19 500,00 zł
słownie:   dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100
cena z VAT:  20 085,00 zł
słownie:  dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100

d. Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów (wg załącznika A, pkt IV) krotność 2 razy w roku:
cena bez VAT: 5 000,00 zł
słownie:  pięć tysięcy złotych i 00/100
cena z VAT: 5 150,00 zł
słownie:  pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i 00/100


e. Pielęgnacja trawników dywanowych (wg załącznika A, pkt V)  - krotność 10 razy w roku:
cena bez VAT: 29 500,00 zł
słownie:  dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych i 00/100
cena z VAT: 30 385,00 zł
słownie:  trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100

 Złożono 3 oferty.

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl