Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Grobel Borowa i ul. Słoneczna w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina
Zamawiający:Urząd Gminy
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111
Przedmiot zamówienia:Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Grobel Borowa i ul. Słoneczna w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.
Termin składania ofert:2003-09-05 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego, pok. nr 2
Termin otwarcia:2003-09-05 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego, pok. nr 7
Termin realizacji:31 maja 2004
Wadium: 10 000,00zł
Dodatkowe uwagi:
Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 15 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.
Rozstrzygnięcie przetargu: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) – przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. z o.o.
ul. Plebańska 2
43 - 512 Bestwina

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 135 000,00 zł
słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 144 450,00 zł
słownie: sto czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl