Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony na: Dostawę wyposażenia sali gimnastycznej i pomieszczeń pomocniczych w Szkole Podstawowej w Janowicach.
Zamawiający:Urząd Gminy
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111
Przedmiot zamówienia:Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej i pomieszczeń pomocniczych w Szkole Podstawowej w Janowicach:
 • ławki
 • materace
 • drabinki
 • skrzynie
 • rówoważnie
 • drążki na drabinki
 • tablice do "mini-kosza"
 • szafki i regały na drobny sprzęt sportowy
Termin składania ofert:2003-06-16 09:00:00
Miejsce składania ofert:w siedzibie zamawiającego pok. nr 2
Termin otwarcia:2003-06-16 09:15:00
Miejsce otwarcia:w siedzibie zamawiającego pok. nr 7
Termin realizacji:31 lipca 2003r
Wadium:
Dodatkowe uwagi:
 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 7), lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji - 10 zł
 2. Kryteria oceny ofert:
  • cena - 90%
  • gwarancja - 10%
Rozstrzygnięcie przetargu:W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

PPH "COMA" spółka jawna
Andrzej Dutka
ul. Wilcza 17
43 - 318 Bielsko - Biała

Cena wybranej oferty (łączna cena dostarczanego sprzętu wraz z jego montażem):

bez VAT: 27 235,50 zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 50/100
z VAT: 31 806,71 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześć złotych 71/100
Gwarancja na dostarczony i zamontowany sprzęt:
60 miesięcy słownie: sześćdziesiąt miesięcy
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl