Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacu w Bestwinie.
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacu w Bestwinie.
Szczegółowy zakres robót zamieszczony jest w przedmiarze robót oraz w "Projekcie Wymiany Stolarki Okiennej w Budynku Pałacu w Bestwinie" autorstwa mgr inż. arch. Przemysława Stawinogi. Dokumenty te są załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

"Projekt Wymiany Stolarki Okiennej..." zawiera m.in.:
  1. postanowienie z dnia 30 września 2003r. wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach - delegatura w Bielsku Białej,
  2. pozwolenie z dnia 5 lutego 2004r. wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach - delegatura w Bielsku Białej,
  3. kserokopię uprawnień projektanta,
  4. opis techniczny:
  • opis stanu istniejącego,
  • opis przyjętych rozwiązań projektowych,
  • część rysunkowa.
Termin składania ofert:2004-06-25 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-06-25 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:11 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wadium:
Dodatkowe uwagi:
Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. TOMBUD
Józef Jancia
ul. Kwiatowa 11
43 - 340 Kozy

Cena oferty:

bez VAT: 151 087,10 zł
słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 10/100

z VAT: 184 326,26 zł
słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych i 26/100

Gwarancja: 61 miesięcy
słownie: sześćdziesiąt jeden miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl