Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i remont obiektu Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:Zamówienie obejmuje:
 1. Wykonanie inwentaryzacji obiektu.
 2. Opracowanie audytu energetycznego.
 3. Aktualizację podkładów geodezyjnych terenu, na którym zlokalizowane jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.
 4. Dokumentacja winna dotyczyć robót ogólnobudowlanych, takich jak:
  • Dobudowa dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na kostiumerię dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Bestwina":
   (parter ok. 30 m2; piętro ok. 30 m2)
  • Elewacje:
   (wymiana stolarki okiennej oraz likwidacja części okien, docieplenie i otynkowanie elewacji,poprawa estetyki wejść do budynku (wejście główne i wejście do sali widowiskowej - spełniające jednocześnie rolę wejścia ewakuacyjnego),wymiana rur spustowych,wyjście na dach.)
  • Dach:
   (zabudowa atrapy na dachu celem wyeksponowania budynku i poprawa estetyki,naprawa kominów,wymiana rynien dachowych).
  • Instalacje:
   (instalacja odgromowa,instalacje c.o. i c.w.u. oraz wymiana pieca,instalacja elektryczna.)
  • Wykończenie wnętrz:
   (doprowadzenie klatki schodowej do zgodności z przepisami p.poż.,malowanie ścian,uzupełnienie uszkodzonych posadzek,roboty wynikające z montażu instalacji).
  • Piwnice:
   - remont piwnic,
  • Modernizacja zasilania energetycznego.
  • Zagospodarowanie otoczenia.
 5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 6. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
 7. Ilość egzemplarzy dokumentacji: 5 sztuk
 8. Zamówienie obejmuje także sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem dokumentacji (w roku 2005).
 9. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wykonawców dotyczących treści SIWZ zamawiający zwoła zebranie wszystkich wykonawców.
 10. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2004 o godz. 1000 w budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie ul. Krakowska 123.
 11. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.
Termin składania ofert:2004-05-17 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-05-17 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 30 września 2004r.
Wadium: -
Dodatkowe uwagi:
Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 5 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda
Rozstrzygnięcie przetargu:W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.U.H. "PROCAL" S.C.
ul. Warszawska 23/2
44 - 100 Gliwice

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 25 620,00 zł
słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i 00/100

z VAT: 31 256,40 zł
słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 40/100

w tym:

a. za wykonanie 5 kompletów dokumentacji projektowej:
bez VAT: 24 500,00 zł
słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych i 00/100

z VAT: 29 890,00 zł
słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100

b. za pełnienie nadzoru autorskiego:
bez VAT: 1 120,00 zł
słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych i 00/100

z VAT: 1 366,40 zł
słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 40/100

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl