Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

                              
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina"

Zamawiający:Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina". Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

2. Łączna długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:
- kanał Dz 315 mm PVC/PE   L = 1859,50m
- kanały Dz200 mm PVC/PE   L = 12 139,50m
- kanały Dz160 mm PVC   L =  4927,00m
- rurociąg Dz 250mm PE   L = 916,50m
- rurociąg Dz 160mm PE   L = 171,00m
- rurociąg Dz 125mm PE   L = 18,00m
- rurociąg Dz 50mm PE   L = 105,00m

3. Pompownie sieciowe szt 4 i 1 przepompownia przydomowa.
- Pompownia PD1 - DN2000mm zbiornik polimerobeton, dwie pompy, szafa sterownicza wraz z monitoringiem i zasilaniem elektrycznym.
- Pompownia PD2 - DN2000mm zbiornik polimerobeton, dwie pompy, szafa sterownicza wraz z monitoringiem i zasilaniem elektrycznym.
- Pompownia PBN8 - DN2000mm zbiornik polimerobeton, dwie pompy, szafa sterownicza wraz z monitoringiem i zasilaniem elektrycznym.
- Pompownia PBN12 - DN2000mm zbiornik polimerobeton, trzy pompy, szafa sterownicza wraz z monitoringiem i zasilaniem elektrycznym.
- Pompownia przydomowa DN 800 zbiornik PE, jedna pompa, zasilanie elektryczne.

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w pasie drogowym dróg gminnych ( ul. Zaułek, Zacisze, Rzeczna, Plebańska, Polna, Dolna, Sikorskiego, Ludowa, Godynia, Gospodarska), w pasie dróg powiatowych (ul. Witosa, Kościelna, Hallera, Gospodarska) oraz na działkach będących własnością osób fizycznych w miejscowości Bestwina. Na kolektorach kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie kanalizacyjne tworzywowe PP fi 1000mm i fi 600mm z kinetą PE. Kanały grawitacyjne Dz160mm zostały zakończone studnią fi 425mm. Budowa przewiduje odtworzenie nawierzchni dróg po zakończeniu robót kanalizacyjnych.

5. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

6. Powyższy zakres rzeczowy uwzględnia zmiany wprowadzone projektem zamiennym, który powstał z uwagi na odległy czas od wykonania pierwotnej dokumentacji projektowej do ogłoszenia przetargu.

INNE UWARUNKOWANIA:
  
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

3. Niniejsze zadanie jest częścią projektu, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

4. Z uwagi na powyższe, wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia  harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych w dniu podpisywania umowy (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

5. Harmonogram rzeczowo— finansowy musi uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia i zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy.

Oprócz robót określonych w materiałach przy realizacji zamówienia należy wykonać następujące czynności:

6. wytyczyć trasę sieci i wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą,

7. opracować projekt czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz ponosić opłaty związane z zajęciem pasa drogowego podczas prowadzenia robót,

8. wykonać inspekcję kanałów sanitarnych grawitacyjnych kamerą TV i sporządzić dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej na płycie CD,

9. ponosić koszty związane z poborem wody i energii elektrycznej do celów budowy,

10. wykonać dokumentacje fotograficzną terenu przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.
 
11.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45233140-2 Roboty drogowe,
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.

Termin składania ofert:2013-10-10 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2013-10-10 09:30:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 31.10.2014
Wadium: 300 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b. b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 166[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 271[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar81[MB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 809[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 633[kB]


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

- Odpowiedzi na pytania - 01.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 40[kB]
- Załączniki do odpowiedzi na pytania z 01.10.2013r. -  archiwum ZIP - rozmiar 440[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 03.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 33[kB]
- Załącznik do odpowiedzi na pytania z 03.10.2013r. -  archiwum ZIP - rozmiar 144[kB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 01.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 95[KB]

- Zmodyfikowany załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robot -  dokument DOC - rozmiar 115[KB]
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 01.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 77[KB]


- Protokół z otwarcia ofert - 10.10.2013r. -  dokument PDF - rozmiar 149[KB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ST.271.006.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum Firm:
Lider: KAN-EKO Sp. z o.o. ul. Katowicka 207,
43-450 Ustroń
Członek Konsorcjum: Firma Usługowo Handlowa Witold Ryszka 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 207

- Zawiadomienie o wyborze oferty -
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl