Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:


Przetarg nieograniczony: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej"

Zamawiający:Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, obejmujący wszystkie elementy przestrzeni niezbędne do poprawienia warunków funkcjonowania istniejącego obiektu m.in. parkingi wraz z oświetleniem i odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, małą architekturę. 
  
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje m.in.:
a) budowę nowego układu komunikacyjnego wraz z parkingami, ciągami pieszymi, dojazdami, drogą o parametrach drogi pożarowej,
b) odwodnienie nowoprojektowanych placów, parkingów i terenów utwardzonych poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej,
c) budowę instalacji oświetleniowej,
d) przebudowę fragmentu sieci gazowej,
e) budowę elementów małej architektury: miejsca do wypoczynku z tarasami i pergolami, miejsce przechowywania odpadów, parking dla rowerów, ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci,
f) budowę muru oporowego.

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zał. nr 10. Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy.

4. W ramach zamówienia nie będzie wykonywane:
- ogrodzenie zewnętrzne, które zaznaczono na rysunku Z.01 projektu architektoniczno - budowlanego,
- oprawy oświetleniowe o nr 2 i nr 3 na rysunku A.01 projektu architektoniczno - budowlanego,
w/w prace nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót !

5. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

6. Jeżeli Oferent dostrzeże błędy czy braki w dokumentacji przetargowej, o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy.

7. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż  60 miesięcy.

8. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45 11 12 91-4, 45 11 27 10-5,
45 23 31 20-6, 45 31 61 00-6  

Termin składania ofert:2012-11-28 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2012-11-28 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 30.10.2013
Wadium: 25 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 548[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 166[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 89[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 40[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2.3[MB]


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 47[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.007.2012, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
"Comodos" Sławomir Gugulski,
 ul. Łazówka 9, 34-100 Wadowice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl