Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"
Zamawiający:Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice.

2. Remont dróg gminnych asfaltowych polegać będzie na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki  mineralno - asfaltowej na gorąco.

3. Zamówienie należy wykonać w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną dotyczącą remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco typu beton asfaltowy, stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

4. Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

5. W przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ został wskazany zakres minimalny zamówienia, który zamawiający na pewno zamówi oraz zakres maksymalny zamówienia, do którego będzie mógł być powiększony do realnych potrzeb Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowo-cenowym (zał. nr 1 do SIWZ) wartość brutto za minimalny oraz maksymalny poziom zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

8. Zakres robót do wykonania, zlecany będzie pisemnie, po dokonaniu wcześniejszego objazdu dróg przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Termin realizacji poszczególnych zadań  wynosił będzie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po wydaniu zlecenia na piśmie. 
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych termin wykonania zleceń może ulec zmianie - po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

10. Podstawą rozliczenia poszczególnych części robót będzie każdorazowo: protokół odbioru robót, zestawienie wykonanych remontów na terenie Gminy Bestwina, atesty na wykorzystane materiały, oświadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu powstałych odpadów zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (t.j. Dz. U. 2010 roku, Nr 185 poz. 1243 ze zm.). 

11. Wykonawca winien posiadać aktualne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac, zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r.
(tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:2012-04-02 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2012-04-02 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: do dnia 28.12.2012 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 82640-2012 z dnia 16.03.2012r.
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 106[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 141[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 53[kB]
- Specyfikacja techniczna -   dokument DOC - rozmiar 86[kB]
- Przedmiar robót -   dokument DOC - rozmiar 28[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.1.2012, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl