Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów.

Zamówienie obejmuje:
a) zredagowanie wszystkich ogłoszeń, obwieszczeń, pism, wystąpień o opinie, uzgodnienia i zgody, o których mowa
w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),

b) rozpatrzenie wniosków, o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) sporządzenie projektów zmian planów miejscowych z rozpatrzeniem wniosków,

c) wprowadzenie do projektów planów zmian o których mowa w art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),

d) czynny udział w dyskusji publicznej, o której mowa w art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),

e) wykonanie czynności wskazanych w art. 17 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),

f) sporządzenie dokumentacji prac planistycznych, o której mowa w § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587),

g) zredagowanie uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie uchwalenia zmiany planów - skala opracowania 1 : 2000 - program EwMapa, tekst (ustalenia planu - format doc i xml),

2. Do projektów planu należy wykonać:

a) prognozę oddziaływania na środowisko opracowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dziale IV ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
b) prognozę skutków finansowych uchwalenia planu,
c) dokumentację formalno - prawną do przedstawienia Wojewodzie,
d) uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
e) bilans powierzchni poszczególnych jednostek strukturalnych przed i po zmianie przeznaczenia oddzielnie dla każdego obszaru zmiany.

3. Przedmiot zmian ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i obszar zgodnie z zakresem przyjętym uchwałami:

a. Uchwałą Nr IX/74/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwina (załącznik nr 8 do SIWZ).
Projekt zmian obejmuje 42 obszary o łącznej powierzchni ok. 40,9 ha.

b. Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Bestwinka (załącznik nr 9 do SIWZ).
Projekt zmian obejmuje 16 obszarów o łącznej powierzchni ok. 27,4 ha.
 
c. Uchwałą Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Janowice (załącznik nr 10 do SIWZ).
Projekt zmian obejmuje 25 obszarów o łącznej powierzchni ok. 18,4 ha.

d. Uchwałą Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwie Kaniów (załącznik nr 11 do SIWZ).
Projekt zmian obejmuje 38 obszarów o łącznej powierzchni ok. 76,4 ha.

4. Opracowania należy wykonać zgodnie z:

a. treścią w/w uchwał Rady Gminy Bestwina,
b. procedurami i problematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.),
c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).
d. odrębnymi przepisami odnoszącymi się do planowania i zagospodarowania przestrzennego.

5. Projekty zmiany planów wykonać w nawiązaniu do obowiązujących planów tj. zachować jednorodność i ciągłość w tekście i rysunku planu.

6. Warunki dotyczące dostarczenia dokumentacji:

a) Zamawiającemu należy przekazać 5 egz. opracowania w wersji papierowej (tekst i rysunek planu) oraz w wersji elektronicznej: tekst w programie Edytor Aktów Prawnych XML oraz MS Word, rysunek planu skala opracowania 1:2000 w programie EwMapa.
b) Jednostkowe obszary zmian nanieść na nowo założoną warstwę Programu EwMapa oraz wpasować w rysunek planów obowiązujących.

7. Każdy etap opracowania będący przedmiotem odbioru powinien zostać podpisany przez głównego projektanta i odebrany protokołem zdawczo odbiorczym.

8. Zamawiający poniesie koszty:

- zakupu podkładów mapowych,
- zamieszczania ogłoszeń prasowych,
- opłat pocztowych korespondencji, związanych z przeprowadzeniem procedury sporządzenia przedmiotowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

9. Zamawiający nieodpłatnie udostępni lub przekaże wybranemu Wykonawcy, nie później niż do 21 dni od dnia podpisania umowy, wszelkie niezbędne materiały wyjściowe do opracowania przedmiotowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

10. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych usług, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.41.00.00-5 Usługi planowania przestrzennego

Termin składania ofert:2011-11-24 08:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2011-11-24 08:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: do dnia 21.05.2013 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 380218-2011 z dnia 16.11.2011r.
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 115[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 148[kB]
- Załączniki (1-7)-   archiwum ZIP - rozmiar 66[kB]

- Załącznik nr 8 -   dokument PDF - rozmiar 251[kB]
- Załącznik graficzny do załącznika nr 8 - - rozmiar 6.2[MB]

- Załącznik nr 9 -   dokument PDF - rozmiar 195[kB]
- Załącznik graficzny do załącznika nr 9 - - rozmiar 5.2[kB]

- Załącznik nr 10 -   dokument PDF - rozmiar 230[kB]
- Załącznik graficzny do załącznika nr 10 - - rozmiar 5.6[MB]

- Załącznik nr 11 -   dokument PDF - rozmiar 204[kB]
- Załącznik graficzny do załącznika nr 11 - - rozmiar 5.7[MB]

- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.9[MB]


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 18.11.2011r. -   dokument PDF - rozmiar 32[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.9.2011, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Studio Urbiplan Sp. z o. o.
ul. Lindego 5
30- 148 Kraków

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl