Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice, ul. Bialska"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice, ul. Bialska w Gminie Bestwina o długości 1 177,5 m.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót przewidzianych projektem obejmuje m.in.:
- zjazdy do posesji,
- zjazdy publiczne (skrzyżowania z ulicami),
- chodnik wraz z odwodnieniem,
- zatokę autobusową
- kanalizację deszczową,
- drenaż z przewodem drenarskim DN  110,
- przebudowę sieci teletechnicznej napowietrznej oraz przebudowę kabli optotelekomunikacyjnych,
- wykonanie kanału deszczowego,
- wycinkę drzew.

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarze robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. W szczególności na etapie przygotowania oferty, z uwagi na duży zakres inwestycji, oferent zobowiązany jest do sprawdzenia warunków realizacji inwestycji w przedstawionym powyżej zakresie, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej terenu inwestycji, celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty.
Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

5. Oferent nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy Pzp.
  
6. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

7. Wykonawca  zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

8. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż  60 miesięcy.

9. Niniejsze zadanie będzie współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011".
Z uwagi na powyższe wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu
z zamawiającym.

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45 11 13 00 - 1 Roboty rozbiórkowe
45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45 23 31 20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg
45 25 56 00 - 5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45 23 16 00 - 1 Roboty budowlane w zakresie linii komunikacyjnych

Termin składania ofert:2011-06-28 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2011-06-28 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:Do 10.11.2011r.
Wadium: 65 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej

Kryteria oceny: Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.
Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  800,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010. 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok.    nr 7.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 127[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 148[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 75[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 388[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.9[MB]


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 20.06.2011r. -   Dokument PDF - rozmiar 205[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.4.2011, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Miedziana 5
40-321 Katowice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl