Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Remont sali w budynku Przedszkola w Kaniowie"
Zamawiający:Gmina Bestwina - Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 15.       

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) Roboty ogólnobudowlane,
b) Roboty instalacyjne polegające na wykonaniu:
-  instalacji elektrycznej,
-  instalacji centralnego ogrzewania,
-  wentylacji.

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Uwaga:
Pomiędzy projektem technicznym, a przedmiarami robót występują różnice dotyczące następujących robót:
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych
w salce głównej,
- oświetlenie LED na suficie podwieszanym z płyt gipsowo-kartonowych w salce głównej.
W/w roboty nie będą realizowane w ramach zadania objętego niniejszym zamówieniem.

5. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    

45.21.42.10-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.26.23.00-4, 45.22.30.00-6, 45.42.10.00-4,  45.26.00.00-7, 45.43.21.00-5,   45.44.21.00-8.

7. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Kaniów, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2010-05-26 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2010-05-26 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 27.08.2010 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 117261-2010. z dnia 11.05.2010r.
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%
  
Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  66,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 167[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 70[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 13.9[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/06/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"IZOBUD"
ul. Św. Floriana 12
43-512 Bestwinka

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 474[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl