Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół w Czechowicach-Dziedzicach, Pszczynie i Bielsku-Białej"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół w Czechowicach - Dziedzicach, Pszczynie i Bielsku - Białej. Przewóz będzie odbywał się w dni nauki szkolnej. Wykonawca musi zapewnić przewóz dzieci niepełnosprawnych pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w osób. Ponadto pojazd musi być przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.  Trasa przejazdu:

a. Miejsca zbiórek dzieci (przystanek Bielsko-Biała " Sosna" oraz Bestwina, Bestwinka, Kaniów) 
b. Szkoła Specjalna przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach,
c. Gimnazjum  nr 13 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Bielsku - Białej  przy ul. Bratków 6,
d. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym w Pszczynie przy ul. Antena 1.

Dowóz do szkół (ok. godz. 7.00-8.00) oraz odbiór (ok. godz. 14.00-15.00) odbywać się będą zgodnie z poszczególnymi rozkładami zajęć, a godziny doprecyzowane zostaną w umowie podpisanej z Wykonawcą.
Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie ich dowozu oraz przywozu ze szkoły.

Miejsce wykonywania usług: Gmina Bestwina, sołectwa Kaniów, Bestwinka, Bestwina, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice,  powiat bielski, województwo śląskie.

Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8

Termin składania ofert:2009-06-08 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2009-06-08 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 30.06.2011 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-  wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- wykonawca dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami przystosowanymi do przewozu osób  niepełnosprawnych,
- wykonawca dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierowca/y z uprawnieniami określonymi w odrębnych przepisach,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- projekt umowy,
- wykaz sprzętu,

Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 159[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 32[kB] (Załączniki 1 - 5) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 856[kB]

Lub

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.   
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.
Kontakt (032) 215 77 07,  fax. (032) 215 77 12 - Agata Krywult

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - przetarg nieograniczony ZP 341/05/09 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

USŁUGI TRANSPORTOWE
Mechanika i Elektromechanika
"TK TRANS" Krzysztof Tworek
43-500 Czechowice -Dziedzice
ul. Włókiennicza 4
 

Cena oferty za 1 km trasy przewozu:
 
bez VAT:   1,80 zł
słownie:  jedenzłoty  80/100

z VAT:  1,93 zł
słownie:  jedenzłoty  93/100

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 481[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl