Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg w trybie zapytania o cenę : "Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych, lokalowych, ustalanie wzrostu wartości nieruchomości oraz podziały na lokale"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a. wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych,
b. wykonywanie wycen nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),
c. wykonywanie podziałów na lokale (pierwszy, następny),
d. ustalanie wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w wyniku podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

2. Powyższe opracowania obejmować będą swym zasiągiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).

Termin składania ofert:2008-01-18 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2008-01-18 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31.12.2008r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.
Kryteria oceny: Cena - 100%
Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) - zapytanie o cenę - ZP.341/01/08, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Wycena Nieruchomości - Podatki S.C.
Janina Goc i Andrzej Goc
43-227 Grzawa ul. Zielonkówka 4 A

Cena wybranej oferty:

1. 

a. za wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej:
cena bez VAT:  220,00 zł
słownie:   dwieściedwadzieściazłotych 00/100
cena z VAT:  268,40 zł
słownie   dwieściesześćdziesiątosiemzłotych 40/100 

b. za wykonanie wyceny nieruchomości lokalowej (lokale mieszkalne, użytkowe):
cena bez VAT:  200,00zł
słownie:   dwieściezłotych 00/100
cena z VAT:  244,00zł
słownie   dwieścieczterdzieściczteryzłote 00/100

c. za wydzielenie pierwszego lokalu w budynku:
cena bez VAT:  260,00zł
słownie:   dwieściesześćdziesiątzłotych 00/100
cena z VAT:  317,20zł
słownie   trzystasiedemnaściezłotych 20/10

d. za wydzielenie każdego następnego lokalu w budynku:
cena bez VAT:  160,00zł
słownie:   stosześćdziesiątzłotych 00/100
cena z VAT:  195,20zł
słownie   stodziewięćdziesiątpięćzłotych 20/100

e. ustalanie wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w wyniku podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej:
cena bez VAT:  420,00zł
słownie:   czterystadwadzieściazłotych 00/100cena z VAT:  512,40zł
słownie   pięćsetdwanaściezłotych 40/100

2.    Średnia cen z pkt 1.  a, b, c, d, e:

cena bez VAT:   252,00 zł
słownie:   dwieściepięćdziesiątdwazłote 00/100
cena z VAT:  307,44zł
słownie:   trzystasiedemzłotych 44/100

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wszystkim kryteriom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru - cenę.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adresy Wykonawców

 

Cena oferty brutto

 

Uzyskana

ilość punktów

 

 

 

1.

 

 

 

"ROL-PLAN" Doradztwo, Rzeczoznawstwo

mgr inż. Janusz Sęk

ul. J. Matejki 16

43-200 Pszczyna

 

1 a) 268,40 zł

1 b) 256,20 zł

1 c) 366,00 zł

1 d) 244,00 zł

1 e) 549,00 zł

2) cena średnia: 336,72 zł

 

91,3 %

 

 

2.

 

 

 

Wycena Nieruchomości - Podatki S.C.

Janina Goc i Andrzej Goc

ul. Zielonkówka 4 A

43-227 Grzawa

 

1 a) 268,40 zł

1 b) 244,00 zł

1 c) 317,20 zł

1 d) 195,20 zł

1 e) 512,40 zł

2) cena średnia: 307,44 zł

 

100,0 %

 

 

3.

 

 

 

Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami

"CENBUD"

ul. Nowokościelna 8

43-100 Tychy

 

1 a) 268,40 zł

1 b) 256,20 zł

1 c) 366,00 zł

1 d) 244,00 zł

1 e) 561,20 zł

2) cena średnia: 339,16 zł

 

90,6 %

 

 

4.

 

 

 

Firma "COMPLEX-BUD"

mgr inż. Krystyna Pabich

ul. Tęczowa 2

43-503 Czechowice-Dziedzice

 

1 a) 274,50 zł

1 b) 268,40 zł

1 c) 341,60 zł

1 d) 207,40 zł

1 e) 561,20 zł

2) cena średnia: 330,62 zł

 

93,0 %

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl