Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony - Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej na terenie gminy Bestwina w 2007 roku
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
woj. śląskie
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Prowadzenie komunikacji pasażerskiej na terenie gminy Bestwina w 2007 roku na następujących   liniach:

 a. Czechowice-Dziedzice - Kaniów - Janowice - Kaniów - Czechowice-Dziedzice
 b. Czechowice-Dziedzice - Bestwina - Dankowice - Bestwina - Czechowice-Dziedzice

2. Godziny odjazdów i przyjazdów oraz częstotliwość kursów będą odbywać się według załączonego  rozkładu jazdy - załącznik nr 5 do siwz (rozkład jazdy obecnie obowiązujący). W niedzielę i święta przewozy nie będą wykonywane.

3. Wykonawca może powierzyć wykonywanie zamówienia podwykonawcom pod warunkiem wskazania podwykonawców w ofercie i złożenie oświadczenia o spełnianiu przez nich wszystkich warunków określonych w SIWZ.

4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.11.22.00 - 8

 

Termin składania ofert:2006-12-19 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-12-19 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:od 02.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl  lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 5,00 zł.

 

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- Specyfikacja -   archiwum ZIP - rozmiar 147[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 48[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   format PDF - rozmiar 77[kB]

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 164 poz. 1163) - przetarg nieograniczony ZP 341/32/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"MAR - BUS" Handel i Usługi
Marek Ogrodzki
ul. Karolinki 1
43-502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT : 3000,00 zł
słownie : trzy zero zero zero i 00/100

z VAT : 3210, 00 zł
słownie : trzy dwa jeden zero i 00/100

Termin wykonania zamówienia : 31.12.2007r

 

 - Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego - format pdf  rozmiar 67[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl