Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Sekretarz Gminymgr Arkadiusz Maj - Sekretarz Gminy Bestwina 

 

tel. (32)2157700

adres e-mail:  sekretarz@bestwina.plZadania i kompetencje na stanowisku Sekretarza Gminy Bestwina:

1. Sekretarz Gminy organizuje i nadzoruje sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy.
2. W szczególności do Sekretarza Gminy należy:

a. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Urzędu,
b. sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym przygotowaniem przez referaty materiałów dla radnych,
c. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
d. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
e. kontrola przestrzegania kodeksu postępowania administracyjnego,
f. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy,
g. nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,
h. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,
i. koordynacja i nadzór nad przebiegiem prac związanych z wyborami, referendami i spisami statystycznymi,
j. spisywanie ostatniej woli spadkodawców,
k. poświadczenia zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii z oryginałami oraz poświadczenia własnoręczności podpisu,
l. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,
m. zatwierdzanie nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych podczas nieobecności Wójta Gminy
n. współpraca i koordynacja pracy także w zakresie materiałów przygotowywanych pod obrady sesji na polecenie Wójta,
o. koordynacja działań w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz związkami i porozumieniami międzygminnymi,
p. przygotowywanie założeń i projektów w zakresie planowania wynagrodzeń,
q. prowadzenie spraw pieczęci urzędowych, pieczątek dla pracowników (ustalania treści, zamawianie, wydawanie, zwroty, ewidencja),
r. opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów  
s. wykonuje inne czynności zlecone przez pracodawcę odrębnym poleceniem.

Zadania i kompetencje Kierownika referatu Organizacyjnego:

1. Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Referatu Organizacyjnego, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika tego referatu. 
2. Do zadań Kierownika referatu Organizacyjnego należy nadzorowanie pracy pracowników referatu, a w szczególności:

a. nadzorowanie gospodarki etatami,
b. przygotowanie założeń i projektów w zakresie planowania wynagrodzeń,
c. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
d. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
e. dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
f. opracowywanie zakresów czynności dla pracowników referatu,
g. wykonywanie innych czynności zleconych przez pracodawcę.

Obowiązki na stanowisku Sekretarza Gminy Bestwina i stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bestwina:

 • terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań określonych niniejszym aktem,
 • przestrzeganie uchwał i zarządzeń organów nadrzędnych,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz zasad współżycia społecznego,
 • prawidłowa organizacja pracy, odpowiednie wykorzystanie czasu pracy,
 • zgodne z prawem przygotowanie dokumentów,
 • zachowanie się z godnością i życzliwością w miejscu pracy i poza nim.

Uprawnienia Sekretarza Gminy Bestwina i Kierownika Referatu Organizacyjnego Gminy Bestwina:

 • zapewnienie przez pracodawcę należytych warunków i organizacji pracy,
 • umożliwienie podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
 • terminowe otrzymywanie wynagrodzenia zgodnie z zajmowanym stanowiskiem oraz posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi,
 • zwrot kosztów w związku z podróżami służbowymi,
 • korzystanie z zakładowych urządzeń socjalnych,
 • samodzielne załatwianie spraw w ramach przyznanych uprawnień.

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl