Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wójt Gminy 


   mgr Artur Beniowski - Wójt Gminy Bestwina   

tel. (32) 215 77 00

adres e-mail:  wojt@bestwina.pl

Przyjmowanie stron :

poniedziałek   :    13.00 - 16.30
czwartek        :    8.00 - 10.00Zadania i kompetencje :

 1. Wójt Gminy jest organem Gminy (art. 11a ustawy o samorządzie gminnym).
 2. Wójt Gminy jest organem wykonawczym (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 3. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i inne zadania określone przepisami prawa.
 4. Do zadań Wójta należy w szczególności:
  - przygotowanie projektów uchwał Rady,
  - określanie sposobu wykonywania uchwał,
  - gospodarowanie mieniem komunalnym,
  - wykonywanie budżetu,
  - zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  (art. 30 ustawy o samorządzie gminnym).
 5. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym).
 6. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym).
 7. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 8. Wójt może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
 9. Wójt Gminy składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 10. Wójt Gminy udziela pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania (art. 47 ustawy o samorządzie gminnym).
 11. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu gminy (art. 52 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 12. Wójt Gminy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
 13. Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
  - zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
  - emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
  - dokonywania wydatków budżetowych,
  - zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
  - dysponowania rezerwami budżetu gminy.
  (art. 60 ustawy o samorządzie gminnym).
 14. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy (art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl