Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zebranie wiejskie w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-02

Zebranie wiejskie w Bestwince - nie tylko o termomodernizacji ZSP

Zebranie w sołectwie Bestwinka zostało w dniu 29 września otwarte przez sołtys Teresę Paruch - Ryś, która przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej jak również główne wykonane inwestycje. Sprawozdanie to częściowo pokryło się w części merytorycznej z wystąpieniem wójta Artura Beniowskiego. Oprócz spraw związanych z wycinką drzew, koszeniem i konserwacją rowów melioracyjnych, czyszczeniem studzienek, robotami drogowymi i montażem luster w newralgicznych miejscach, sołtys podkreśliła m.in. wykonanie nowej wiaty przystanku autobusowego (z rozebraniem starej), zabezpieczenie osuwiska przy ul. F. Gandora, otwarcie placu zabaw na terenie KS Bestwinka, montaż uchwytów na flagi państwowe, pozyskanie nowego samochodu strażackiego Fiat Ducato. Rada Sołecka działała bardzo aktywnie, włączała się w życie kulturalne i społeczne gminy Bestwina, zaś ukoronowaniem tej pracy było zorganizowanie V Dożynek Gminnych.

     

Istotna informacją podaną do ogólnej wiadomości to rozpoczynające się od października dyżury dzielnicowego Tomasza Kondziołki. Będą one odbywały się w ostatnią środę miesiąca od godz. 18.00.
 Podobnie jak w Kaniowie, dokonano wyboru delegatów na zebranie walne Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Sołectwo Bestwinka reprezentowane będzie przez dziewięciu mieszkańców.
 Głos zabrał w dalszej kolejności wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Zaznaczył, że trwa termomodernizacja ZSP w Bestwince - budżet wykonawczy to ok. 4 200 000 zł. - jak zauważył, dla sołectwa Bestwinka przewidziano około połowę budżetu inwestycyjnego gminy. Według planu, remont w szkole, dofinansowany ze środków zewnętrznych w ramach RPO zakończy się w czerwcu 2018. Wójt, podobnie jak na zebraniu w Kaniowie, poruszył sprawę  szkolnego żywienia.
 Na zebraniach Rad Sołęckieh pojawił się postulat oświetlenia niektórych ulic - w wypadku Bestwinki chodzi o ul. Młyńską (boczną) i Wiśniową. W tej sprawie będą prowadzone rozmowy z  "Tauronem".  Problem pojawił się natomiast z wyłonieniem wykonawców nawierzchni drogowych w drodze przetargów. Zdarzały się sytuacje, że nie zgłosiła się żadna firma (chodzi o ul. Rzeczną i Podpolec).

     

Do 2032 r. gmina zobligowana jest do całkowitego zlikwidowania azbestu - według wójta w tempie, w jakim jest to realizowane, dokona się to nawet wcześniej. Artur Beniowski przypomniał o programie niskiej emisji (wymiana pieców), zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i o możliwości użyczenia kompostowników na odpady zielone. Odniósł się do planowanych zmian w gospodarce odpadami - będą zbierane w przyszłości nowe frakcje śmieci, niemniej - póki co - opłata za odbiór odpadów (8 i 17 zł.) pozostaje jedną z najniższych w regionie.

     

Do wpisanych do przyszłej realizacji wniosków należą: termomodernizacja remizy OSP (projekt w przyszłym roku), ponadto będą wykonane projekty dotyczące odwodnienia. Wójt przedstawi radnym kwestię odwodnienia rejonu Młyńskiej bocznej w rejonie skrzyżowania z ul. Olchową oraz projekt przebudowy ul. Sportowej od mostka do ul. św. Floriana wraz z odwodnieniem tej ulicy. Spółka Wodna dostała zlecenie załatania wyrw powstałych po powodziach. Jednakowoż prace będą wykonywane tylko na ciekach będących w administracji gminy Bestwina - nie na terenie prywatnym.
 W trakcie realizacji jest podłączenie do kanalizacji czterech budynków przy ul. św. Sebastiana. Wymaga to zgody właścicieli, gdyż trzeba wybudować tam małą przepompownię.
 Po raz kolejny wyrazy uznania za Dożynki Gminne popłynęły w stronę Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, KS Bestwinka i wszystkich tych organizacji i osób, które swoją pracą przysłużyły się do organizacji tak wspaniałej imprezy. Rok 2017 był również rokiem 105- lecia OSP Bestwinka, zaś 3 maja zorganizowano przy pomniku na cmentarzu parafialnym centralne, gminne obchody Święta Konstytucji.

Ogółem w całym zebraniu uczestniczyło 42 mieszkańców oraz zaproszeni goście. W części dyskusyjnej trwało składanie wolnych wniosków, których Komisja Uchwał i Wniosków zanotowała 26, jednak część odrzucono w głosowaniu. Ciekawsze propozycje dotyczyły remontu kuchni w szkole, usprawnienia komunikacji autobusowej z ościennymi miastami, jak również - tradycyjnie - rozwiązań z zakresu infrastruktury drogowej, poprawienia  oznakowania ulic, poprawy bezpieczeństwa, usprawnienia urządzeń gospodarki wodnej i melioracyjnej. Przedstawiono pod koniec propozycje zadań jakie Rada Sołecka rekomenduje do budżetu na 2018 rok. - jednym z punktów wyszczególnionych przez Teresę Paruch - Ryś jest generalny remont Młynówki.

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl