Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości...
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2006-11-20

WÓJT   GMINY   BESTWINA

ogłasza


III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Krakowskiej w Bestwinie.

Przedmiot sprzedaży:
Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku nr 121 przy ul. Krakowskiej w Bestwinie wraz
z udziałem w działce nr  89/58 wynoszącym 1734/10000 cz. Powyższy lokal znajduje się na parterze budynku, posiada pokój, kuchnię i łazienkę o łącznej pow. użytkowej 40.75m2 oraz przynależną piwnicę o pow. 14.91m2. Jest zapisany w KW 9346 Cz, prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach Dziedzicach, w której prawo własności  wpisane jest na rzecz Gminy Bestwina. Działka nr 89/58 o pow. 0.0733 ha zapisana jest w KW 9341 Cz, prowadzonej również przez wskazany Sąd, w której wpisane jest prawo własności Gminy Bestwina w 1734/10000 cz. Działka nr 89/58 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, całkowicie podpiwniczonym, w którym znajduje się 5 samodzielnych lokali mieszkalnych, jest nieogrodzona.

Działka  w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina przeznaczona jest pod:
Tereny zabudowy usługowej  - symbol urbanistyczny planu U1

Cena wywoławcza nieruchomości:   16.100,- zł.
Wadium:                                             1.600 ,-zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2006r. godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111 (sala narad).

oraz

III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Batalionów Chłopskich w Kaniowie.

Przedmiot sprzedaży:
nieruchomość oznaczona nr 383/20 o powierzchni 0,1144 ha, stanowiąca własność Gminy Bestwina, objętą KW Nr 1916 Cz, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach,  położona w Kaniowie przy ulicy Batalionów Chłopskich.
Przedmiotowa działka położona jest w centrum Kaniowa. Jest częściowo ogrodzona, zjazd z ul. Batalionów Chłopskich do urządzenia. Działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym, nadającym się do wyburzenia, porośnięta drzewami i krzewami. Jest nieuzbrojona, istnieje możliwość doprowadzenia podstawowych mediów: energii, wody i gazu. Kształt działki pozwala na wykorzystanie nieruchomości zgodnie z funkcją przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Działka ta w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina przeznaczona jest pod:
Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług - symbol urbanistyczny planu PU.

Cena wywoławcza nieruchomości:  14.420,- zł.
Wadium:                                            1.500 ,-zł.

Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2006r. godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111 (sala narad).

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium do dnia  15 grudnia 2006r. na  konto Urzędu Gminy Bestwina Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice - Bestwina lub w kasie Urzędu Gminy Bestwina.
Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w przeciągu trzech dni po przetargu  w kasie Urzędu Gminy Bestwina ul.Krakowska 111 pok. 15.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

-  dowód wpłaty wadium (oryginał)
-  dokument tożsamości,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.
Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zmianami).
Wójt Gminy Bestwina, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotowego przetargu udziela Kierownik Referatu Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie ul.Krakowska 111, pokój 13, tel.215-77-16

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl