• Dzisiaj jest wtorek, 16/08/2022

    Dzisiaj są imieniny: Rocha, Stefana, Joachima

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Nabór na wymianę źródeł ciepła - edycja 2022

OGŁOSZENIE

o naborze deklaracji uczestnictwa w Programie Ograniczenia Emisji (POE) w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 edycja 2022 - w zakresie wymiany źródeł ciepła

Gmina Bestwina na podstawie §4 Regulaminu POE (Uchwała nr XXIX/205/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024)

ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji uczestnictwa w Programie w zakresie wymiany źródeł ciepła – edycja 2022.

Nabór realizowany jest od dnia 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jednocześnie z dniem 31 stycznia 2022 r. zakończony zostaje nabór ciągły rozpoczęty w roku 2021.

Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków pozostałych do realizacji z naboru 2021, w aktualnym naborze wnioski przyjmowane będą wyłącznie na listę rezerwową i kwalifikowane zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w Regulaminie. Kryterium podstawowym jest wiek starego źródła ciepła (im starsze tym wyżej na liście rezerwowej). Realizacja wniosków z listy rezerwowej będzie możliwa pod warunkiem zwolnienia się miejsca na liście podstawowej lub zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w danym wariancie. Wnioski niezrealizowane w roku bieżącym zostaną przeniesione do realizacji w kolejnym roku.

Zgodnie z założeniami Programu w latach 2022-2024 wymiana starego źródła ciepła może nastąpić wyłącznie na nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. Deklaracje dotyczące wymiany na nowy piec węglowy pozostawi się bez rozpoznania.

Deklaracje można składać w podanym wyżej terminie w następujący sposób:

  • w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie (decyduje data złożenia),
  • korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data wpływu),
  • elektronicznie (skan lub dokumenty podpisane podpisem elektronicznym) na adres e-mail: poe@bestwina.pl (decyduje data wpływu),
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu).

Regulamin dotacji oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na dole tej strony lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy.

W naborze należy złożyć następujące dokumenty:

1. Deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą współwłaścicieli (załącznik nr 1a i 1c do Regulaminu).

2. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer elektronicznej księgi wieczystej); dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji (w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).

3. Oświadczenia do deklaracji (załącznik nr 2a do Regulaminu).

Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Po zakwalifikowaniu wniosku na Listę podstawową i pozytywnej weryfikacji w czasie wizji w budynku/lokalu Wnioskodawcy lub na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej, z Wnioskodawcą zostanie zawarta umowa dotacji.

Inwestycje zakwalifikowane do realizacji w roku 2022 muszą zostać wykonane i rozliczone w bieżącym roku (nie później niż do 31 października 2022), ale nie wcześniej niż po podpisaniu indywidualnej umowy dotacji.

Szczegółowe warunki udziału w Programie zostały określone w Regulaminie, a złożenie Deklaracji udziału w Programie stanowi potwierdzenie zapoznania się z jego zapisami i ich akceptacją.

Załączniki

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera