• Dzisiaj jest wtorek, 16/08/2022

    Dzisiaj są imieniny: Rocha, Stefana, Joachima

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Nabór na montaż instalacji fotowoltaicznych - edycja 2021

OGŁOSZENIE

o naborze deklaracji uczestnictwa w Programie Ograniczenia Emisji (POE) w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 edycja 2021 - w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych

Gmina Bestwina na podstawie §4 Regulaminu POE (Uchwała nr XXIX/205/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024)

ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji uczestnictwa w Programie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych – edycja 2021.

Termin naboru określa się na:

29 marca 2021 r. – 2 kwietnia 2021 r.

O miejscu na Liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.
Priorytetowo będą traktowani wnioskodawcy, którzy uczestniczyli w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach poprzedniej edycji POE 2017-2020 i nie uzyskali dofinansowania.

Po zakończeniu terminowego naboru właściwego, deklaracje będą przyjmowane w trybie ciągłym na listę rezerwową.

Deklaracje należy składać w podanym wyżej terminie osobiście w Punkcie Obsługi Programu w budynku GOK w Bestwinie, ul. Krakowska 123, 43-512 Bestwina, w godzinach od 8:00 do 15:00.

UWAGA
PUNKT OBSŁUGI W DNIACH 31.03 ORAZ 01.04 PRZENIESIONY DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W BESTWINIE, UL. KRAKOWSKA 111
W DNIU 02.04 (WIELKI PIĄTEK) PUNKT NIECZYNNY

Deklaracje w tych dniach będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od 7:30 do 15:30.

 

Regulamin dotacji oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na dole tej strony lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy.

W naborze należy złożyć następujące dokumenty:

1. Deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą współwłaścicieli (załącznik nr 1b i 1c do Regulaminu).

2. Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer elektronicznej księgi wieczystej); dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji (w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).

3. Oświadczenia do deklaracji (załącznik nr 2b do Regulaminu).

Złożenie deklaracji po terminie lub w inny sposób niż wskazano w niniejszym ogłoszeniu będzie skutkowało ujęciem jej na liście rezerwowej i rozpatrywanie dopiero po zwolnieniu miejsca na liście podstawowej.

Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Deklaracje spełniające warunki formalne będą rozpatrywane według kryteriów określonych w §4 ust. 8 Regulaminu i utworzą Listę Rankingową.

Umowy będą podpisywane po pozytywnej weryfikacji deklaracji, do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na rok 2021.

Inwestycje zakwalifikowane do realizacji w ramach naboru muszą zostać wykonane i rozliczone w bieżącym roku (nie później niż do 30 października 2021), ale nie wcześniej niż po podpisaniu indywidualnej umowy dotacji.

Szczegółowe warunki udziału w Programie zostały określone w Regulaminie, a złożenie Deklaracji udziału w Programie stanowi potwierdzenie zapoznania się z jego zapisami i ich akceptacją.

Załączniki

Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

- Lista rankingowa instalacje fotowoltaiczne  dokument PDF

 

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera