• Dzisiaj jest środa, 28/09/2022

  Dzisiaj są imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna

Nabór deklaracji wstępnych do Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

OGŁOSZENIE

o naborze deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gmina Bestwina, na podstawie ogłoszenia o naborze wniosków gmin do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie w latach 2023-2025. Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Gminy Bestwina, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Nabór realizowany jest od dnia 8 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

 • w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie (decyduje data złożenia),
 • korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data wpływu),
 • elektronicznie (skan lub dokument podpisany podpisem elektronicznym) na adres e-mail: poe@bestwina.pl (decyduje data wpływu),
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu).

Podstawowe informacje o Programie i kryteria dostępu:

 1. Wydatki kwalifikowalne w Programie obejmują: wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła powietrze/woda lub powietrze /powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub ogrzewanie elektryczne, oraz jako zakres dodatkowy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także niezbędną dokumentację projektową dla ww. zamierzeń.
 2. Poziom dofinansowania wynosi 35% (max. 17 500 zł), 65% (max. 26 900 zł) lub 95% (max. 39 900 zł) całkowitych wydatków kwalifikowalnych i jest uzależniony od kryterium dochodowego określonego w Programie.
 3. Beneficjentem końcowym w Programie może być osoba fizyczna, której dochód roczny nie przekracza 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego[1], znajdującego się w budynku wielorodzinnym[2], położnym na terenie Gminy Bestwina.
 4. Okres realizacji przedsięwzięcia musi zawierać się w latach 2023-2025, przy czym rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić wcześniej niż po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Bestwina.

Nabór właściwy wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony po zawarciu umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, i nie wcześniej niż w I kw. 2023 r.

Szczegółowe warunki udziału w Programie zostaną określone na etapie naboru właściwego w Regulaminie i wzorze umowy o dofinansowanie, a sam Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” wraz z kryteriami dostępu, wykazem wydatków kwalifikowalnych i szczegółowymi zasadami realizacji dostępny jest na stronie WFOŚiGW w Katowicach pod adresem https://www.wfosigw.katowice.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie.html.

W przypadku rezygnacji Gminy Bestwina z udziału w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” złożona deklaracja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron.

Informacji o naborze i Programie udzielają pracownicy Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy i Środowiska Urzędu Gminy w Bestwinie pod numerem telefonu 32 215 77 07 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poe@bestwina.pl.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze [pdf - 1,3 Mb]
 2. Deklaracja wstępna [pdf - 112 kb]
 3. Deklaracja wstępna [docx - 31 kb]
 

[1] Przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

[2] Przez budynek mieszkalny wielorodzinny należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż 2 lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera