• Dzisiaj jest wtorek, 26/10/2021

    Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
04 / 10 / 2021

XXXVI Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Bestwina,

która odbędzie się dnia 11 października 2021 roku o godz. 15:30

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    1) Uchwala w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

    2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021

    3) Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów remontu drogi powiatowej, na zadanie pn.: "Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Bestwinie - na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do Szkoły Podstawowej"

    4) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2022 roku

    5) Uchwała w sprawie określenia na 2022 rok stawek podatku od środków transportowych

    6) Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”

    7) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

    8) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 września 2021r.

5. Informacje bieżące.

6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.

7. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera