• Dzisiaj jest sobota, 31/07/2021

  Dzisiaj są imieniny: Ignacego, Lubomira, Heleny

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
06 / 07 / 2021

XXXIII Sesja Rady Gminy Bestwina

Uchwały podejmowane na lipcowej sesji prowadzonej przez przewodniczącego Jerzego Stanclika w dniu 5.07.2021 r. dotyczyły w większości kwestii związanych z finansami, infrastrukturą gminną, zagospodarowaniem przestrzennym i „Strategią Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021 – 2027”. Radni rozpatrywali także trzy skargi mieszkańca, z których jedną Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała za zasadną (uchwała nr 14), a pozostałe za bezzasadne.

Zachęcamy do zapoznania się z nową strategią rozwoju naszej gminy, obejmującej lata 2021 – 2027. Dokumentumieszczony na Biuletynie Informacji Publicznej przekazuje wiele interesujących danych. Z ich analizy wyłania się obraz jednostki, która z gminy wiejskiej o rolniczym charakterze powoli przekształca się w typowo podmiejską. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozwój budownictwa mieszkaniowego zwłaszcza na terenach podmiejskich, przylegających bezpośrednio do miasta Bielsko-Biała.

„Strategia” sygnalizuje, że ostateczne skutki pandemii COVID-19 są jeszcze nieznane, aczkolwiek dane ogólnopolskie wskazują na wzrost bezrobocia. Czy przełoży się to również na gminę Bestwina, w której bezrobocie w ostatnich latach maleje? Dokument podejmuje tematy związane z gospodarką, walorami turystycznymi, kulturą, zdrowiem , ekologią, przemysłem, biznesem.Warto zapoznać się z tym opracowaniem:

https://bestwina.pl/uploaded_files/cke_1616741431_Strategia%20Rozwoju%20Gminy%20Bestwina%202021-2027%20-%20projekt.pdf

Na sali sesyjnej obecne były panie sołtys Bestwiny – Maria Maroszek i Bestwinki – Teresa Paruch – Ryś; jak również mieszkaniec gminy. Radni zgłaszali wnioski i zapytania, radny Łukasz Furczyk przypomniał, że 1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków nakładająca na mieszkańców obowiązek zgłoszenia posiadanego źródła ciepła. Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu, lub osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości,  albo wysłać do urzędu listem poleconym.

Radni podejmowali uchwały w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
 2. Zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021;
 3. Udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w
  formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów remontu
  drogi powiatowej, na zadanie pn.: „Wymiana nawierzchni drogi powiatowej 4472S - ul. Górska w Janowicach”;
 4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina – etap 3;
 5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice – etap 2;
 6. Przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021- 2027”;
 7. Przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”;
 8. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie
 9. Zbycia nieruchomości;
 10. Zbycia nieruchomości;
 11. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bestwina w roku szkolnym 2021/2022
 12. Rozpatrzenia skargi z dnia 18.05.2021r. złożonej przez Pana Jacka K., dotyczącej Wójta Gminy Bestwina;
 13. Rozpatrzenia skargi z dnia 27.05.2021r. złożonej przez Pana Jacka K., dotyczącej Wójta Gminy Bestwina;
 14. Rozpatrzenia skargi z dnia 7.06.2021r. złożonej przez Pana Jacka K., dotyczącej Wójta Gminy Bestwina.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera