• Dzisiaj jest niedziela, 13/06/2021

  Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Antoniego

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
02 / 06 / 2021

XXXII Sesja Rady Gminy Bestwina

XXXII Sesja Rady Gminy Bestwina – wójt z absolutorium

            31 maja radni spotkali się na jednej z najważniejszych w swoim kalendarzu sesji. Rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok, głosowano również nad udzieleniem wójtowi absolutorium i wotum zaufania.

Ustalono ponadto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Po przeliczeniu kosztów, które wystąpią w 2021 roku tj. przewidziane koszty odbioru odpadów, koszty zagospodarowania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami, koszty prowadzenia PSZOK oraz pozostałe koszty związane z obsługą systemu, wyliczono, że konieczne jest podwyższenie stawki od 1 mieszkańca do poziomu 23 zł. Mieszkańcy, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, uiszczą opłatę  w wysokości 46 zł.

Wójt Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (19 IV – 31 V): 1. Poczyniono starania o otwarcie na terenie Urzędu Gminy biura konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” – biuro funkcjonuje od 1 czerwca. 2. Został otwarty przetarg i gmina jest w trakcie podpisywania umowy na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Janowicach. 3. Wybrano dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach. 4. W Kaniowie dokonano otwarcia skateparku, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. 5. Podpisano umowę na budowę dalszej części chodnika wzdłuż ul. Janowickiej do granic z miastem Bielsko – Biała. 6. W Janowicach odbyły się obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 7. 1 czerwca zostanie wybrana firma, która dokona doświetlenia przejść dla pieszych: w Bestwinie przy szkole, przy ul Krakowskiej na wysokości ronda; w Kaniowie przy szkole; w Janowicach przy przedszkolu i dwa doświetlenia przejść przy ul. Dworkowej i Olchowej w Bestwince.

            Pod względem finansowym rok 2020 był specyficzny. Szczególnie w marcu i kwietniu pandemia znacznie ograniczyła wpływy do budżetu (PIT, CIT), później sytuacja dzięki państwowej pomocy się ustabilizowała i rok zamknął się mniej więcej planowo. Nie zostały jednakże przez MSWiA uruchomione środki związane z tzw. usuwaniem szkód powodziowych (złożone były do programu ul. Graniczna, ul. Ślosarczyka i ul. Mirowska). Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa jak i komisje stałe Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2020. Wójt uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 64 463 465,38 zł., na plan po wprowadzonych zmianach 66 858 657,77 zł., tj. 96,42%. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 59 999 243, 23 zł., co stanowi 95,50%  planu po zmianach; zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4 464 222,15  zł., - 110,65% planu po zmianach.

Wydatki budżetu gminy Bestwina za rok 2020 zostały zrealizowane w kwocie 62 265 216,35  zł., na plan po wprowadzonych zmianach 67 543 692,68 zł., co stanowi 92,19%. Z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 54 028 976,68  zł., tj. 93,32% planu po wprowadzonych zmianach. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 236 293,67 zł., tj. 85,38% planu po zmianach.

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
 2. Zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021.
 3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2020 rok.
 4. Zmiany Uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 5. Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Bestwina.
 6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów – etap 4.
 7. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 8. Zmiany Uchwały Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Bestwina w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bestwina.
 9. Udzielenia Wójtowi Gminy Bestwina wotum zaufania.
 10. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2020 rok.
 11. Rozpatrzenia skargi z dnia 19.04.2021r. złożonej przez Pana Jacka K., dotyczącej braku nadzoru Wójta Gminy Bestwina nad podległą Jednostką Organizacyjną Gminy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
 12. Rozpatrzenia skargi z dnia 19.04.2021r. złożonej przez Pana Jacka K., dotyczącej Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.

Skarga z p. 11 została uznana za bezzasadną, natomiast z p. 12 – za zasadną. W części dotyczącej wniosków i zapytań głos zabierali radni, sołtys Kaniowa i zainteresowani mieszkańcy. Szczegóły w nagraniu wideo na stronie bip.bestwina.pl.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera