• Dzisiaj jest czwartek, 29/10/2020

  Dzisiaj są imieniny: Euzebii, Wioletty, Felicjana

29 / 09 / 2020

XXII Sesja Rady Gminy Bestwina

Dla radnych gminy Bestwina wrzesień okazał się bardzo pracowitym miesiącem. Mowa nie tylko o sesji w dniu 28 IX , gdzie podejmowano 14 uchwał, ale przede wszystkim o posiedzeniach komisji. Komunikacja masowa i funkcjonowanie ośrodków zdrowia to najważniejsze tematy, nad którymi toczyły się – jak zaznaczył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik – wielogodzinne dyskusje.

Na prośbę przewodniczącego, tuż przed sesją minutą ciszy uczczono zmarłego 25 września prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP a zarazem wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego, druha Herberta Szeligę.

Po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad Wójt Artur Beniowski odniósł się do najważniejszych wydarzeń i inwestycji z okresu międzysesyjnego: 1. Została wybrana nowa dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie – jest nią pani Marzena Kozak. 2. Odbył się remont dachu na budynkach GOK-u, jest wybrany wykonawca podobnego remontu w Szkole Podstawowej w Bestwinie. 3. Toczy się budowa klubu dziecięcego w Kaniowie, w tymże sołectwie wykonano nawodnienie i renowację boiska na terenach rekreacyjnych. 4. W trakcie realizacji jest budowa chodnika przy ul. Janowickiej w Janowicach. 5. Dokonano odbioru największej inwestycji drogowej ostatnich lat – ulicy Krakowskiej. Odbierany był odcinek od ronda przy piekarni do granicy z gminą Wilamowice. Koszt tej inwestycji opiewał na blisko 9 mln. zł. 6. Wszystkie nasze placówki edukacyjne rozpoczęły rok szkolny, oczywiście z zachowaniem odpowiednich przepisów i reżimów. Pojawiły się niestety pierwsze przypadki zachorowań u opiekunów dzieci, trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie rozwijała się dalej. 7. Z Ministerstwa Sprawiedliwości pozyskano dofinansowanie dla OSP Kaniów.  Na sesji nadzwyczajnej radni wprowadzili te środki do budżetu gminy. 8. W ograniczonym zakresie odbywały się w Janowicach Dożynki Gminne. Jeśli warunki sanitarne na to pozwolą, w przyszłym roku sołectwo Janowice zorganizuje tę imprezę w pełnym wymiarze. 9. W Bestwinie położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Świerkowej. 10. Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne przedszkola w Janowicach przy ul. Janowickiej 100 wraz z zagospodarowaniem parkingu. 11. 25 września związek „Komunikacja Beskidzka”, do którego należy gmina Bestwina, poszerzył się o gminę Kęty. „Komunikacja Beskidzka” będzie realizowała publiczny transport zbiorowy na liniach komunikacyjnych obsługiwanych dotychczas przez MZK Kęty. Wiceprzewodniczącym BPZG jest wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, który uczestniczył w podpisaniu porozumienia. 12. Ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg na łatanie dziur – tzw. remonty cząstkowe. 13. Wykonano nakładki frezowe na ul. Św. Floriana bocznej i Jarzębinowej w Bestwince. 14. Również w Bestwince zorganizowano wizję terenową odnośnie cieku Młynówka. 15. W Urzędzie Gminy przeprowadzono komisję tematyczną na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w gminie Bestwina.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.
 2. zmiany Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2020.
 3. przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bestwina na lata 2020-2034
 4. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina
 5. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 8. Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
 9. Ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
 10. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bestwina
 11. Wyrażenia zgody na zwrotne przeniesienie własności nieruchomości gruntowej w skutek odwołania darowizny przez Gminę Bestwina na rzecz Powiatu Bielskiego
 12. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 13. Rozpatrzenia skargi z dnia 27.07.2020 r. złożonej przez Panią Marię O. i Pana Zbigniewa O., dotyczącej asystenta rodziny.
 14. Rozpatrzenia skargi z dnia 13.08.2020 r. złożonej przez Pana Leszka M., dotyczącej pani Beaty Szypka kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.

Skargi z dwóch ostatnich uchwał zostały uznane za bezzasadne przez Radę Gminy na wniosek  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Głos w dalszej części obrad zabierali radni, wójt, i sołtysi. Obecny na sali był również radny powiatu bielskiego Jan Stanclik.

Opracowanie: Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆ