• Dzisiaj jest niedziela, 29/01/2023

  Dzisiaj są imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
23 / 01 / 2023

Sesja LII/2023 - 30.01.2023

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Bestwina,

która odbędzie się dnia 30 stycznia 2023 roku o godz. 16:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Stałych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
      1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina;
     2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;
     3) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 - etap III - edycja 2023 w kwocie 500 000,00 zł;
     4) Uchwała w sprawie zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina;
     5) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
     6) Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024;
     7) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina;
     8) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2023 rok;
     9) Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu kosztów jednorazowego przewozu, o którym mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
    10) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja III 2023r.;
    11) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności;
    12) Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych;
    13) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22.11.2022r. złożonej przez Pana Jacka K., w sprawie naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
 6. Informacje bieżące.
 7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Stanclik

GALERIA ZDJĘĆa

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera