• Dzisiaj jest środa, 30/09/2020

    Dzisiaj są imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

01 / 06 / 2020

Informacja dotycząca procesu rewitalizacji w gminie Bestwina

Informacja dotycząca procesu rewitalizacji w gminie Bestwina

Informuję, że Rada Gminy Bestwina nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zmianami), nie podjęła również uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W związku z powyższym nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 4a i 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przywołanym artykułem Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

  • nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
  • nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Ustanowienie prawa pierwokupu może nastąpić dopiero po podjęciu przez Radę Gminy Bestwina wymienionych na wstępie uchwał. W przypadku rozpoczęcia prac zmierzających do podjęcia przedmiotowych uchwał stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bestwina.pl.

W ciągu bieżącego miesiąca nie planuje się podjęcia uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ani uchwały o której mowa w art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Niniejsza informacja będzie aktualizowana z każdym pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

GALERIA ZDJĘĆ