• Dzisiaj jest wtorek, 19/03/2019

    Dzisiaj są imieniny: Józefa, Bogdana

14 / 12 / 2018

II sesja Rady Gminy Bestwina

II sesja Rady Gminy Bestwina
Informacje, nagrody, sprawozdania

Drugą w VIII kadencji sesję rozpoczął przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, zwracając się przede wszystkim do osób oglądających obrady za pośrednictwem internetu. Przekazał kilka informacji o procesie uchwałodawczym, przede wszystkim poinformował, iż sesja jest zwieńczeniem całego procesu, zasadnicza praca dokonuje się podczas posiedzeń komisji stałych (działających w wielu wypadkach wspólnie). W wyniku tych rozmów często dochodzi do zmian w projekcie uchwały a obrady komisji bywają znacznie dłuższe niż sesje Rady Gminy. W ubiegłej kadencji Rada Gminy odbyła około 40 wspólnych posiedzeń komisji. Również przygotowując się do podjęcia uchwały budżetowej Rada spędziła wiele godzin na dyskusjach, przeprowadzone zostało także szkolenie, które poprowadził szef Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bielsku – Białej.

Ponieważ sesja odbywała się 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia na terenie Polski stanu wojennego, radni uczcili ten fakt minutą ciszy w hołdzie ofiarom wydarzeń tamtego czasu.

 

Radosnym akcentem stało się wręczenie pucharu za zdobycie III miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2018”. W kategorii „najpiękniejsza zagroda” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyróżnił gospodarstwo pani Sylwii Firganek – Kozioł, a w jej imieniu puchar z rąk wójta Artura Beniowskiego i przewodniczącego Jerzego Stanclika odebrał pan Franciszek Firganek, dawny wiceprzewodniczący Rady Gminy I kadencji i przewodniczący Komisji Rolnictwa.

Wójt gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie o działalności międzysesyjnej. Od dnia 22 listopada uczestniczył w jubileuszach, turniejach sportowych, wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, w tym w otwarciu „Zielonych Pracowni” w trzech naszych szkołach. Zdał także relacje z bieżących remontów i inwestycji (ul. Wędkarska, Pszczelarska, Sosnowicka, Sikorskiego, projekt kanalizacji, plac zabaw w Bestwince, otwarcie „Rybaczówki”, modernizacja kuchni w ZSP Bestwinka). Odniósł się ponadto do prac nad projektem budżetu.

Opłaty za gospodarowanie odpadami – co i jak?

            Najwięcej emocji podczas sesji wzbudziło podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Jak wiadomo, projekt tej uchwały zakładał wzrost stawek do kwoty 12 zł. miesięcznie za odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny i do 24 zł. za odpady niesegregowane.

            Wyjaśnień do projektu udzielił wójt Artur Beniowski, zwracając uwagę na to, że była ona poddana konsultacjom społecznym (wpłynęło 13 uwag od mieszkańców) i debatom komisji stałych. Poinformował, że stawki wynikają z procedury przetargowej, czyli z kosztów firmy wywożącej odpady; jak również z kosztów narzucanych przez Zakład Gospodarki Odpadami. Od czasu reformy w 2013 r. decyzją ministerialną województwa zostały podzielone na regiony przypisywane do konkretnej instalacji W naszym wypadku – do ZGO w Bielsku – Białej. Zgodnie z rozporządzeniem, praktycznie nie ma możliwości by oddawać odpady poza instalacją regionalną. Nie mogą one także „migrować” poza województwo. Głównym czynnikiem kosztów są jednakże opłaty ministerialne narzucone przez marszałka na jednostki odbierające śmieci. Odpady są dzielone na kategorie, każda ma swój kod i za każdą kategorię płaci się określoną stawkę ­– powiedział wójt. – W ostatnich latach opłaty te znacznie wzrosły.

            Jedną z najważniejszych rzeczy jest fakt, że ministerstwo nie dało samorządom możliwości dopłacania do całej procedury oraz możliwości zarabiania na śmieciach. System powinien się bilansować, stąd propozycja 12 i 24 zł. Stawki w 2019 zł. nie powinny ulec podwyższeniu, jakkolwiek mogą znów zmienić się w r. 2020. Mogą mięć na to wpływ koszty energii elektrycznej, transportu, wypłat dla pracowników i wspomnianych wyżej opłat.

            Problem ten występuje zresztą we wszystkich ościennych samorządach, ale według wójta stawki w gminie Bestwina mieszczą się wśród tych niższych, nawet po podwyżce.

Pozostałe uchwały i zapytania

W sumie Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

  1. Zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
  2. Zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018
  3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2019 roku
  4. Określenia na 2019 rok stawek podatku od środków transportowych
  5. Zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  6. Zbycia nieruchomości
  7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  8. Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bestwina na lata 2018-2022

Kilka pytań ze strony radnych dotyczyło stawek podatku od środków transportowych. Szczególną aktywnością wykazał się radny Marek Szymański, który zasugerował ewentualną zmianę niektórych stawek, szukając (w ramach dozwolonych „widełek”) dodatkowych przychodów do budżetu. Radny obiecał pisemnie uszczegółowić stanowisko i w odróżnieniu od reszty Rady Gminy zagłosował przeciw uchwale.

Zostały ponadto dokonane pewne zmiany w budżecie, chodziło m.in. o zwiększenie dofinansowania na zakup średniego samochodu pożarniczego do OSP Janowice (wzrosły koszty wyprodukowania pojazdu).

Przewodniczący Jerzy Stanclik i sołtys Bestwiny Maria Maroszek zapytali o postęp realizacji zadania budowy przystanku autobusowego dla linii 56. Wójt odpowiedział, iż 21 grudnia będzie złożony w Starostwie Powiatowym wniosek o pozwolenie na budowę. Procedury formalne trwały już od marca.

Odnotować należy fakt, że radni po raz pierwszy dokonywali głosowania w formie elektronicznej. Kolejna sesja, poświęcona uchwaleniu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej została zapowiedziana na dzień 20 grudnia.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆ