• Dzisiaj jest środa, 17/01/2018

  Dzisiaj są imieniny: Antoniego, Rościsława, Jana

POE - Niska Emisja

Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020

Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
Instalacje fotowoltaiczne

Zgodnie z założeniami POE 2014-2020 Gmina Bestwina przystąpiła do przygotowania projektu montażu instalacji fotowoltaicznych (wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej) na indywidualnych budynkach mieszkańców Gminy. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na chwile obecną Gmina Bestwina przyjmuje wtępne deklaracje udziału w projekcie, zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej. Na ich podstawie przeprowadzone zostaną szczegółowe analizy techniczne możliwości wykonania instalacji w danym budynku i kwalifikacja uczestnika do udziału w projekcie. Deklaracje można składać od dnia 18 października 2017 do 18 grudnia 2017 w Urzędzie Gminy Bestwina, pokój nr 7 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres ankiety@ekocde.pl.

Ważne informacje o projekcie:

 • dofinansowanie w projekcie wyniesie do 85% wydatków kwalifikowalnych netto, a wkład własny zapewniany przez uczestników wynosi minimum 15% wydatków kwalifikowalnych netto + podatek VAT od tej kwoty (8% dla budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2, 23% dla budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 lub w przypadku montażu instalacji na gruncie lub budynku gospodarczym)

 • aby wziąć udział w projekcie budynek musi być zamieszkały, a energia elektryczna zużywana na potrzeby własne

 • moc instalacji dla danego budynku zostanie dobrana indywidualnie na podstawie bieżącego lub planowanego zapotrzebowania i nie może być przewymiarowana - cała produkowana energia powinna być zużywana w gospodarstwie

 • ze względu na terminy oceny wniosku o dofinansowanie i niezbędne procedury przetargowe, rzeczowa realizacja projektu planowana jest na rok 2019

 • w ramach projektu możliwe będzie dobranie instalacji o mocy od 3 do 5 kW.

 • w przypadku budynków z dachem pokrytym eternitem możliwość udziału w projekcie uzależniona jest od zobowiązania się właściciela budynku do wymiany pokrycia dachu w roku 2018

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 32 215 77 07 lub osobiście w Urzędzie Gminy Bestwina, pokój nr 7.

W marcu 2017 roku Rada Gminy Bestwina uchwałą nr XXV/193/2017 z dnia 27 marca 2017 r. przyjęła Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 oraz regulamin wdrażania, szczegółowo określający zasady, kryteria i dokumenty dotyczące trwałej wymiany indywidualnych, nieekologicznych palenisk na paliwa stałe (tj. węgiel, miał), posiadające możliwość spalania odpadów, oraz stare kotły gazowe, na nowe proekologiczne źródła ciepła.

Ze względów formalno-prawnych w dniu 29 maja 2017 r. Rada Gminy Bestwina uchyliła ww. uchwałę i przyjęła Program ponownie w formie dwóch odrębnych uchwał. Pierwsza uchwała XXVII/205/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, druga uchwała XXVII/204/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, która weszła w życie z dniem 20 czerwca 2017 r. tj. 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wymiana nieekologicznych palenisk w roku 2017 jest dofinansowywana ze środków budżetowych Gminy Bestwina w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
niż 5 000 zł, niezależnie od przyjętego wariantu wymiany (węgiel-gaz, węgiel-węgiel, gaz-gaz),

Szczegółowe warunki dostępu, kryteria i zasady dofinansowania, jak również niezbędne dokumenty określone zostaną w Ogłoszeniu o naborze oraz Regulaminie.

Ważne informacje dotyczące programu:

 • dotacja nie jest udzielana na zakup kotła w nowych budynkach nieposiadających systemu ogrzewania;
 • prace zrealizowane przed zawarciem umowy nie mogą zostać rozliczone w ramach dotacji;
 • w ramach wizji lokalnej musi zostać stwierdzone posiadanie czynnego paleniska/palenisk na paliwa stałe lub starego pieca gazowego;
 • inwestycje można prowadzić dopiero po zawarciu umowy z gminą (złożenie deklaracji udziału w Programie nie oznacza zawarcia umowy).

Informacje oraz dostęp do dokumentów i regulaminu Programu można uzyskać odwiedzając stronę internetową Urzędu Gminy Bestwina - zakładka "POE - niska emisja", osobiście
w pokoju nr 7 lub telefonicznie pod numerem 32 215 77 07

    OGŁOSZENIE    

o naborze deklaracji uczestnictwa w Programie Ograniczenia Emisji (POE) w Gminie Bestwina na lata 2017 - 2020, etap na rok 2017

Gmina Bestwina na podstawie §4 Regulaminu udzielania dotacji na dofinasowania wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bestwina (załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/193/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenia regulaminu jego realizacji)

- ogłasza z dniem 10 kwietnia 2017 r. rozpoczęcie naboru deklaracji uczestnictwa w Programie

Termin naboru określa się na: 
18 kwiecień 2017 r. - 5 maj 2017 r.

Deklaracje należy składać w podanym wyżej terminie, w godzinach pracy Urzędu Gminy poprzez osobiste dostarczenie deklaracji do Urzędu Gminy Bestwina (Bestwina, ul. Krakowska 111) pokój nr 11 (Sala sesyjna).

Załączniki

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do realizacji POE w roku 2017

- Lista wybranych deklaracji -   dokument PDF