Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę: "Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszkalnych na terenie gminy Bestwina w 2006 r."
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszkalnych na terenie gminy Bestwina w 2006 r.

2. W zakres usługi wchodzi:

a) odbiór od mieszkańców gminy Bestwina odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
(odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) ilości około 61 Mg  z 35 budynków,
według listy przekazanej Wykonawcy przez  tutejszy Urząd,

b) transport i przekazanie w/w odpadów na składowisko odpadów upoważnione
do odbioru unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

3. Uwagi dodatkowe:

Rozliczenie następować będzie na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających odbiór odpadów od mieszkańców oraz ich przekazanie na składowisko.

4. Wspólny słownik zamówień CPV: 90.12.12.00-3.

Termin składania ofert:2006-09-22 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-09-22 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31 października 2006
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 6 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg w trybie zapytania o cenę ZP 341/28/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Firma Remontowo - Budowlana "RAGAR"
os. 1000-lecia 35/16
31 - 600 Kraków

Cena oferty:

cena bez VAT : 350,47 zł / wywóz 1Mg
słownie : trzy pięć zero i 47/100

z VAT : 375, 00 zł / wywóz 1Mg
słownie : trzy siedem pięć i 00/100

Termin wykonania zamówienia : 31.10.2006r

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl