Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana i rozbudowa wodociągu (ciągi główne) w rejonie ulicy Dolnej w Bestwinie:

- PE O 110 : 447,5 mb
- PE O   90 : 198,0 mb 
- PE O   63 : 127,0 mb
- PE O   40 :     8,0 mb

Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w specyfikacji technicznejwykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i przedmiarze robót (RB) stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wspólny słownik zamówień  CPV: 45.23.13.00 - 8 

Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwina, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.

 

Termin składania ofert:2006-09-13 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-09-13 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:30.11.2006r
Wadium:
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
- Specyfikacja - archiwum ZIP 23[kB]
- Załączniki - archiwum ZIP 27[kB]
- Specyfikacja Techniczna - archiwum ZIP 9.6[MB]
- Przedmiar - archiwum ZIP 418[kB]
- Projekt Budowlano Wykonawczy - archiwum ZIP 8.1[MB]

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/25/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST" Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12
43-512 Bestwina

Cena oferty:

cena bez VAT : 92 997,98 zł
słownie : dziewięć dwa dziewięć dziewięć siedem i 98/100

z VAT : 99 507,83 zł
słownie : dziewięć dziewięć pięć zero siedem i 83/100

Termin wykonania zamówienia : 30.11.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl