Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

ZAKRES A - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GMINIE BESTWINA
PRZEDMIOT GŁÓWNY 45252000-8

ZAKRES B - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PBK5
PRZEDMIOT GŁÓWNY 45232152-2

ZAKRES C - SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE
PRZEDMIOT GŁÓWNY 45231300-8

PRZEDMIOT DODATKOWY DLA ZAKRESÓW A,B,C
45110000-1, 45111200-0, 45262310-7, 45262300-4, 45223810-7, 45420000-7, 45261100-5, 45223100-7, 45223210-1, 45262400-5, 45262500-6, 45260000-7, 45324000-4, 45262320-0, 45430000-0, 45421140-7, 45421160-3, 45442100-8, 45320000-6, 45300000-0, 45252100-9, 45233124-4, 45310000-3, 45315300-1, 45316000-5, 45316200-7, 45315600-4, 45314300-4, 45112700-2, 45231300-8, 45111200-0, 45100000-8, 45112210-0, 45110000-1.

Zakres prac :

Do pobrania w formacie MS Word :
 Zakres prac - rozmiar pliku 82[kB]

Zamówienie należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentacje projektową stanowiące odpowiednie załączniki do SIWZ.

 

Termin składania ofert:2006-09-25 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba Zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-09-25 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31.12.2008r
Wadium: 250 000 zł
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 2750 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Specyfikacja - rozmiar pliku 248[kB]
 Załączniki do specyfikacji - rozmiar pliku 52[kB]
 Przedmiary - rozmiar pliku 5.8[MB]

Uwaga - Zgodnie z art.42 ust.2 PZP zamawiający przekaże SIWZ w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego :


14.09.2006r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców
w postępowaniu przetargowym: "Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina":

1. Pytanie:
W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego j.w. zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.10.2006 r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Termin ten pozostaje bez zmian, zgodnie z zapisem w SIWZ pkt IV.10, tj. 25.09.2006 r. do godz. 9.00.


 19.09.2006r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców
w postępowaniu przetargowym: "Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina":

1. Pytanie:
SIWZ: pkt IV.8. /str. 14/
Ze względu na obszerność oferty, prosimy o wyrażenie zgody na podpis i parafowanie jedynie stron zapisanych, zarówno formularza oferty, jak i wszystkich pozostałych załączników. Naszym zdaniem podpisywanie stron pustych jest nieuzasadnione.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt IV.8 - Winny być podpisane wszystkie strony formularza oferty, a także wszystkie załączniki do oferty przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

2. Pytanie:
SIWZ: pkt  III.4 - potencjał sprzętowy
Ze względu na nieprecyzyjną odpowiedź na podobne pytanie udzieloną w piśmie z dnia 14.08.2006r, prosimy o jednoznaczne określenie, jaką ilością dźwigów i spycharek winien wykazać się Wykonawca. Przypuszczamy, że po 1 sztuce, gdyż wskazana przez Zamawiającego ilość: "8szt." wydaje się dotyczyć jedynie samochodów ciężarowych o ład. 5-10t.
Odpowiedź:
Potencjał sprzętowy należy wykazać zgodnie z zapisem w SIWZ pkt III.4 ( dźwigi, spycharki po 1 szt); wykazany potencjał sprzętowy stanowi pogląd na potencjał firmy.

3. Pytanie:
Załącznik nr 2 - kwalifikacje techniczne - personel
Czy informacja o zatrudnieniu dotyczy ilości pracowników zatrudnianych w firmie Wykonawcy, czy zatrudnienie to dotyczy personelu zatrudnionego w ramach niniejszego kontraktu?
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem II do SIWZ należy przedstawić ilość zatrudnianych pracowników ogółem, w tym personel kierowniczy i techniczny oraz przedstawić proponowany personel techniczny dla realizacji przedsięwzięcia.


W uzupełnieniu zadanych pytań załączamy zestawienie materiałów i urządzeń dla budynku technologicznego. Jednocześnie informujemy, że załączone materiały nie zmieniają warunków przygotowywanych ofert. Materiały te dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bestwinie: www.bestwina.pl.

 Zestawienie - rozmiar pliku 8.9[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/26/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

PPUH "WOLIMEX" Eugeniusz Wojak
ul.
Tarnowska 33
34-600 Limanowa

Cena oferty:

cena bez VAT : 9 422 950,45 zł
słownie : dziewięć cztery dwa dwa dziewięć pięć zero i 45/100

z VAT : 10 082 556,98 zł
słownie : jeden zero zero osiem dwa pięć pięć sześć i 98/100

Termin wykonania zamówienia : 31 grudnia 2008

Gwarancja :  36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl