Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Wymiana sieci wodociągowej
Bestwina ul. Bialska - ul. zielona -etap II
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy Bialskiej, Świerkowej, Leśnej w Bestwinie- jest to etap II zadania polegający na połączeniu ul. Bialskiej i ul. Zielonej.

CPV: 45.23.13.00-8

Zakres prac:

PE O110 -  1027,0 mb
PE O  93 -    166,0 mb
PE O  63 -      34,5 mb
PE O  50 -    164,5 mb

Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :

sołectwo Bestwina, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

 

Termin składania ofert:2006-08-28 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-08-28 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:12 tygodni od podpisania umowy
Wadium: 5 000,00zł
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, (co najmniej 2 zadania zrealizowane jako główny wykonawca o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem, wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat)
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 40zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
Specyfikacja + załączniki - samorozpakowujące archiwum rozmiar pliku 100[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/23/06 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD"
Eugeniusz Rezik
43 - 512 Janowice
ul. Janowicka 75

Cena oferty:

cena bez VAT : 197 153,99 zł
słownie : jeden dziewięć siedem jeden pięć trzy i 99/100

z VAT : 210 954,77 zł
słownie : dwa jeden zero dziewięć pięć cztery i 77/100

Termin wykonania zamówienia : 20.12.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl