Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy: Bielska-Zielona w Bestwinie
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy: Bialska - Zielona w Bestwinie

CPV: 45.23.13.00-8

Zakres prac:

Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy:
Bialska - Zielona w Bestwinie - ciągi główne - etap I

Długość łącznie 425 mb

Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :

Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2006-07-26 09:00:00
Miejsce składania ofert:Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2006-07-26 09:15:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:2006-10-31
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Ewa Mazur

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Specyfikacja - rozmiar pliku 103[kB]

UWAGA

Dotyczy: modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie:
"Wymiana sieci wodociągowej: Bestwina ul. Bialska - ul. Zielona - etap I"


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że

 Rozdział III pkt 1 "Opis przedmiotu zamówienia" otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szkolnej, Leszczynowej, Ofiar Wojny
w Bestwinie - jest to etap I zadania polegającego na połączeniu ul. Bialskiej i ul. Zielonej.

- PE  O 110 x 10 mm: 400,5 mb
- PE  O   63 x 10 mm:   24,5 mb
- PE  O   40 x 10 mm: 115,5 mb

 Wspólny słownik zamówień         CPV: 45.23.13.00-8.

Rozdział VI pkt 2 "Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców" otrzymuje brzmienie:

2. Kosztorys ofertowo-cenowy wykonany w oparciu o załączony przedmiar robót.


 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 341/21/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P. K. "KOMBEST" Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12
43-512 Bestwina

Cena oferty:

cena bez VAT : 66 666,68 zł
słownie : sześć sześć sześć sześć sześć i 68/100

z VAT : 71 333, 35 zł
słownie : siedem jeden trzy trzy trzy i 35/100

Termin wykonania zamówienia : 31.10.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl